Hyppää sisältöön
Media

STM on julkaissut työ- ja toimintakykyä edistävien palvelujen digitalisoimisen tiekartan
Digitalisaatio tukee työllistymistä ja osallistumista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.2.2023 14.07
Kolumni

Yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kannalta on tärkeää, että kaikki työikäiset voivat osallistua työmarkkinoille oman työkykynsä mukaan.

Työkykyä ja työllistymistä on viime vuosina pyritty edistämään useilla kansallisilla toimenpiteillä. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa ja Työkykyohjelmassa on edistetty monin eri tavoin työkykyä tukevia palveluja. TYÖOTE-hankkeessa on kehitetty työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon välistä yhteistyötä. Kuntoutuspalveluja on ryhdytty uudistamaan kuntoutuskomitean ehdotusten pohjalta. 

Digitalisaatio on jäänyt vähälle huomiolle

Yksi näkökulma on jäänyt vähemmälle huomiolle: digitalisaation ja tiedonhallinnan hyödyntäminen. Työkyvyn tuki edellyttää usein monien eri toimijoiden välistä yhteistyötä, mikä korostaa sujuvan tietojen vaihdon merkitystä. Samalla olisi mietittävä, miten palveluista voidaan tehdä asiakkaan näkökulmasta sujuvampia ja osallistavampia. Tässäkin digitaalisilla palveluilla on ratkaiseva merkitys. Työkyky- ja kuntoutuspalvelujen digitalisaatio ei ole kuitenkaan edennyt, koska saatavilla ei ole ollut tietoa konkreettisista kehittämismahdollisuuksista.

Monet työikäisten palveluihin liittyvät haasteet koskevat useita eri organisaatioita tai hallinnonaloja. Yhtä selkeää vastuutahoa ei välttämättä ole. Siksi ratkaisuja on haettava kansallisella yhteistyöllä, kuten esimerkiksi yhtenäisillä työkyvyn mittaustavoilla, asiakkaan itsearviointitiedon hyödyntämisellä, monialaisella tilannekuvalla tai keskitetyllä suostumustenhallinnalla. Osa ratkaisuista edellyttää myös lainsäädännön kehittämistä. Tarvitaan siis konkreettinen suunnitelma ja kuvaus keskeisistä kehittämiskohteista, jotta digitalisaation mahdollisuudet pystytään paremmin huomioimaan osana tulevan hallituksen hankkeita.

Tiekartta tuo esille digitalisaation hyödyt, mahdollisuudet ja kehittämiskohteet

Tästä syystä sosiaali- ja terveysministeriössä on vuoden 2022 aikana valmisteltu työ- ja toimintakykyä edistävien palvelujen digitalisoimisen tiekartan. Tarkoituksena on tuoda esille digitalisaation tuomia hyötyjä sekä mahdollisuuksia ja sitä miten työkyky- ja kuntoutuspalvelujen digitalisaatiota voidaan kehittää. Tiekartta on kokonaisuus, mutta sen sisältämiä kehittämiskohteita voidaan toteuttaa myös itsenäisesti. Tämä mahdollistaa sen, että kehittämiskohteiden joukosta voidaan valita toimeenpantavaksi ne, jotka parhaiten tukevat hallitusohjelman tavoitteita.

Tiekartta jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

  1. tietopohja ja vaikuttavuuden seuranta,
  2. palveluntarpeen tunnistaminen,
  3. palvelujen suunnittelu ja toteutus.

Kussakin osa-alueessa on kuvattu kehittämiskohteet ja arvioitu niiden vaatimia resursseja. Joidenkin kehittämiskohteiden kustannuksia ja potentiaalisia hyötyjä pitää kuitenkin vielä arvioida.

Silti, jo nyt voidaan sanoa, että työkykypalvelujen digitalisaatiota on mahdollista edistää aikaisempaa päättäväisemmin. Tämä vaatii kuitenkin suunnitelmallisuutta, valtiollisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä sekä joustavaa kokeilukulttuuria.
 

Markku Heinäsenaho
erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

Sivun alkuun