FI SV EN

Työterveyshuolto ja työkyvyn ylläpito

Työkyvyn ylläpito vaatii työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyötä.

Työnantajan on luotava sellaiset työolot, etteivät ne aiheuta vaaraa työntekijöiden terveydelle. Työterveyshuollon asiantuntemus tukee työpaikoilla tehtävää työkyvyn ja terveyden edistämistä.

Työntekijällä itsellään on viime kädessä vastuu oman työkykynsä ylläpidosta. Työkyvyn ylläpidosta on huolehdittava erityisesti niillä ammattialoilla, joilla on eniten fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavia tekijöitä.

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville

Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

Työterveyshuollon tehtävänä on muun muassa edistää työterveyttä,työn ja työympäristön turvallisuutta sekä ehkäistä ammattitauteja.

Kattavan ja laadukkaan työterveyshuollon tavoitteena on lisätä työssä jaksamista ja pidentää työuria.

Työsuojelun vastuualueet valvovat, että työnantaja on järjestänyt ja toteuttanut lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut.

Varhainen tuki tärkeintä

Työkyvyn ylläpito, riittävän varhainen hoito ja oikea-aikainen kuntoutus ovat työterveyshuollon tärkeimpiä ennalta ehkäiseviä toimia.

Jos työkyvyttömyys kuitenkin pitkittyy, työterveyshuolto auttaa työhön palaamisessa sairauspoissaolon jälkeen. Tämä vaatii työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon tiivistä yhteistyötä.

Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky, kun hän on saanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Työnantajan on yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa arvioitava, miten työhönpaluuta voidaan tukea esimerkiksi järjestämällä työajat joustavimmiksi.

Lisää työterveyshuollosta Terveyspalvelut-osiossa:

Osatyökykyisillä oltava mahdollisuus työhön

Jos työkyky on tilapäisesti tai pysyvästi laskenut, työelämään osallistumisen kynnystä on madallettava lisäämällä joustoja työpaikalla, mukauttamalla työtä ja parantamalla työnantajien valmiuksia palkata osatyökykyinen.

Huomio on aina kiinnitettävä jäljellä olevaan työkykyyn, ei työkyvyttömyyteen.

Osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä edistetään uudistamalla heitä koskevia palveluja  ja luomalla uusia toimintamalleja työelämään pääsylle. Uudistus- ja kehittämistyötä tehdään Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa

Entä jos työstä aiheutuu sairaus tai tapaturma?

Ammattitaudin tai työtapaturman aiheuttamat kulut ja ansiot korvaa tapaturmavakuutus, jonka työnantaja on velvollinen ottamaan.Tapaturmavakuutusmaksun maksaa työnantaja.

Tapaturmavakuutuksesta lisää Vakuutusasiat-osiossa:

Lisätietoja

Riitta Sauni, lääkintöneuvos 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163147   etunimi.sukunimi@stm.fi


Kristiina Mukala, lääkintöneuvos 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163325   etunimi.sukunimi@stm.fi


Ritva Partinen, erityisasiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163330   etunimi.sukunimi@stm.fi