Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Valtio ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupolitiikkaa lainsäädännöllä.  Tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluihin hakeutumiselle.

Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksuja määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Asiakasmaksut 1.1.2024 lähtien

Hyvinvointialue voi päättää ottaa käyttöön pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Hyvinvointialue ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko

  • maksuttomia tai
  • asiakasmaksu on tasasuuruinen tai
  • asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhesuhteiden mukaan (ns. tulosidonnainen maksu).

Mitä asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädetään hyvinvointialueesta, sovelletaan myös Helsingin kaupunkiin ja HUS-yhtymään.

Asiakasmaksuista säädetään laissa

Asiakasmaksulaissa säädetään hyvinvointialueen järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen

  • asiakasmaksuista,
  • maksuttomista palveluista,
  • maksukatosta,
  • maksun alentamisesta sekä
  • kaikkia maksuja koskevista yleisistä säännöksistä kuten maksun perimisestä ja maksuja koskevasta muutoksenhausta. 

Asiakasmaksulakia sovelletaan myös hyvinvointialueen ostopalveluna järjestämään palveluun. Palvelusetelistä säädetään sen sijaan palvelusetelilaissa. Palvelusetelillä järjestetystä palvelusta ei peritä asiakasmaksulaissa säädettyä asiakasmaksua, vaan palvelusetelin omavastuuosuus.

Lue myös STM:n suositus asiakasmaksulain ja vammaisten opiskelijoiden koulumatkatuen yhteensovittamisesta:

Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon tai -palvelun ns. ylläpitomaksua.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkailta perittävillä maksuilla katetaan noin 6 prosenttia palvelujen kustannuksista (osuus vuonna 2021).

Asiakasmaksuun voi hakea oikaisua

Jos asiakas on tyytymätön maksun määräytymiseen, hän voi hakea maksuun oikaisua palvelunsa järjestämisestä vastaavalta hyvinvointialueelta. Ohjeet maksun oikaisemisesta on annettava asiakkaalle laskun tai päätöksen liitteenä. Kaikkiin maksuihin voi vaatia oikaisua.

Jos asiakas jättää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksun maksamatta, siitä voidaan periä viivästyskorkoa ja se voidaan ulosottaa ilman oikeuden päätöstä.

Asiakasmaksuun on mahdollista saada alennusta

Hyvinvointialueen on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja tulosidonnainen terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Hyvinvointialue arvioi yleensä asiakkaan hakemuksen perusteella, täyttyvätkö maksun alentamisen edellytykset. Jos edellytykset täyttyvät, maksua täytyy alentaa. Hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle muutoksenhakukelpoinen päätös maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 

Hyvinvointialueen on tiedotettava mahdollisuudesta alentaa asiakasmaksua sekä ohjata asiakasta maksun alentamisen hakemisessa. 

Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden.

Hyvinvointialue perii asiakasmaksut

Hyvinvointialue määrää ja perii järjestämisvastuullaan olevan palvelun (hyvinvointialueen tuottama ja ostopalvelu) maksut ja näihin rinnastettavat omavastuut.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa hyvinvointialueelle tarvittavat tiedot laskuttamista varten. Edellä mainittu ei koske palvelusetelillä järjestettyä palvelua. Palveluntuottaja perii palvelusetelin omavastuun.

Asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi.  Maksuja tarkistettiin viimeksi vuodenvaihteessa 2023–2024.

Maksujen tarkistamisessa käytetään seuraavia indeksejä:

Maksu Indeksi

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisen asumispalvelun maksujen perusteena käytettävät tulorajat

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisissa palveluissa

Työeläkeindeksi
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tasamaksut
Maksukatto
Kansaneläkeindeksi

Kysyttävää asiakasmaksuista?

Jos haluat kysyä asiakasmaksuistasi tai esimerkiksi maksukattoon liittyvistä kysymyksistä tarkemmin, ota aina ensisijaisesti yhteyttä siihen hyvinvointialueeseen, joka vastaa palvelun järjestämisestä sekä asiakasmaksujen määräämisestä. Hyvinvointialueen velvollisuus on vastata asiakkaan tiedusteluihin sekä tarvittaessa antaa ohjausta ja neuvontaa asiakasmaksuihin liittyen. 

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä hyvinvointialueen sosiaali- tai potilasasiamieheen.

Lisätietoja

Marjo Kekki, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163253   Sähköpostiosoite: