Hyvinvointialueet vastaavat sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

Hyvinvointialueita on 21, ja ne muodostuvat pääosin maakuntajaon pohjalta. Uudenmaan maakunta on jaettu neljään hyvinvointialueeseen. Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. HUS-yhtymä vastaa erikseen säädetyistä vaativan erikoissairaanhoidon tehtävistä alueellaan.

Hyvinvointialueet muodostettiin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa, joka oli yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Uudistusta tarvittiin yhdenvertaisten palvelujen varmistamiseksi, kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitsemään kustannusten kasvua.

Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu valtion rahoitukseen, eikä alueilla ole toistaiseksi verotusoikeutta. Rahoituksessa otetaan huomioon alueiden väliset erot palvelutarpeissa.

Hyvinvointialueen tehtävät

Hyvinvointialueen vastuulla olevia tehtäviä ovat muun muassa:

  • Perusterveydenhuolto
  • Erikoissairaanhoito
  • Sosiaalihuolto
  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • Työikäisten palvelut
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Vammaispalvelut
  • Oppilashuolto
  • Pelastustoimi
  • Ensihoito

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tällä voidaan mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Lisäksi yksityiset toimijat sekä järjestöt ja yhdistykset täydentävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

Aluevaalit ja päätöksenteko

Jokaisella hyvinvointialueella on aluevaltuusto, joka vastaa alueen toiminnasta ja taloudesta. Valtuutetut valitaan hyvinvointialueen aluevaaleissa. Seuraavat aluevaalit käydään vuonna 2025.

Hyvinvointialueella on myös kolme vaikuttamistoimielintä: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Lisäksi alueen asukkaat voivat vaikuttaa tekemällä aloitteita.

Hyvinvointialueiden sanastot

Lisätietoa hyvinvointialueiden palveluista löydät oman hyvinvointialueesi verkkosivuilta.

Lisätietoja

Kari Hakari, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO Puhelin:0295163642   Sähköpostiosoite: