Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsfördelningen mellan sjukhusen reformeras år 2018 – vissa operationer och krävande vård centraliseras

Social- och hälsovårdsministeriet
24.8.2017 13.30
Pressmeddelande 109/2017

Arbetsfördelningen mellan sjukhusen reformeras under 2018. Genom förordningen föreskrivs om de uppgifter inom den specialiserade sjukvården som samlas till enheter med omfattande jour dygnet runt, till fem eller färre än fem universitetssjukhus.

Förordningen föreskriver även närmare om antalet åtgärder som vissa operationer som ska centraliseras förutsätter. Till exempel ska operationer av ledproteser centraliseras till de sjukhus som har samjour dygnet runt och där det utförs minst ungefär 600 operationer per år. Andra uppgifter som ska centraliseras är ryggkirurgi (minst 150 operationer) och cancerkirurgi (minst 150 operationer i fråga om bröstcancer, övriga vanliga cancerformer minst 70 operationer). Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2018.

Till fem universitetssjukhus eller motsvarande enheter samlas sådana krävande operationer och åtgärder som på riksnivå utförs i mindre omfattning än ungefär 200 per år. Till dessa sjukhus ska dessutom samlas vissa uppgifter som räknats upp separat i förordningen, såsom neurokirurgi, leverkirurgi, öppen hjärtkirurgi, reumakirurgi, provrörsbefruktning och rättspsykiatri för barn.

I förordningen föreskrivs det om uppgifter som gäller samordning på regional nivå och riksnivå för varje sjukvårdsdistrikt med universitetssjukhus. Till exempel samordnar Helsingforsregionens universitetssjukhus ett nationellt cancercentrum och donationsverksamhet, Tammerfors universitetssjukhus ledsjukdomar, Åbo universitetscentralsjukhus andnings- och sömnstörningar, hypersomni och syrevård med övertryck, Kuopio universitetssjukhus epilepsi och Uleåborgs universitetssjukhus utvärderingen av de förfaranden som tillämpas inom hälso- och sjukvården.

Med behandlingar som ska centraliseras på riksnivå avses uppgifter som centraliseras till färre än fem universitetssjukhus. Sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus ska tillsammans komma överens om arbetsfördelningen för de operationer, behandlingar och åtgärder som på riksnivå utförs i mindre omfattning än ungefär 50 per år. För Helsingfors universitetscentralsjukhus föreskrivs dessutom vissa uppgifter.

Social- och hälsovårdsministeriet inrättar en nationell samordningsgrupp för att följa upp genomförandet av reformen. Sjukvårdsdistrikten ska två gånger per år utarbeta redogörelser för social- och hälsovårdsministeriet om hur reformen framskrider.

Regeringen utfärdade den 24 augusti 2017 en förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården.

Den nya förordningen hänför sig till reformen av sjukhusnätverket som syftar till att säkerställa lika tillgång till service och tillräckligt kunnande vid de behandlande enheterna, trygga klient- och patientsäkerheten samt tygla kostnadsökningen.

Ytterligare information

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 02951 63384
Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385

Bilaga

På andra webbplatser