Hallituksen esitys sairaala- ja päivystysverkosta lausuntokierroksella

21.5.2024 11.44
STM
Hallituksen esitys laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi on lausuntokierroksella 21.5.-1.7.2024. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä ja leikkaustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista häiriötilanteisiin parannetaan – Lakiluonnos lausunnoilla

17.5.2024 12.23
STM
Tippapullo leikkaussalissa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista häiriötilanteisiin halutaan parantaa. Kehittämistarvetta nähdään erityisesti häiriötilanteissa, jotka kohdistuvat samanaikaisesti useisiin hyvinvointialueisiin ja vaativat useamman kuin yhden hyvinvointialueen voimavarojen käyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntopalautetta lakiluonnoksesta, jolla valmiutta voitaisiin vahvistaa ja johtovastuita selkiyttää. Lausuntoaika on 17.5.2024-26.6.2024.

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys Uudenmaan alueen potilastietojen käsittelystä

21.5.2024 15.41
STM
Lääkäri kirjoittamassa mappiin.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi asiakastietolain ja Uusimaa-lain muuttamisesta. Aiemman lausuntokierroksen palaute on otettu huomioon. Lausuntoja voi jättää 19.6.2024 saakka.

Työryhmä tekee ehdotuksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation pitkän aikavälin visiosta

21.5.2024 12.19
STM
Henkilö kannettavan tietokoneen ääressä.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut 14.5.2024 sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan pitkän aikavälin mahdollisuuksia selvittävän työryhmän. Työryhmän tehtävänä on tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation pitkän aikavälin mahdollisuudet sekä niiden toteutumisen kannalta keskeiset muutostarpeet.

Suomi ratifioi ILOn yleissopimuksen väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä

16.5.2024 13.04
STM
Eduskunta on hyväksynyt väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tasavallan presidentin on tarkoitus ratifioida yleissopimus ja vahvistaa laki 17.5..

Vuoden 2023 vastuullisuusraportti julkaistu

14.5.2024 13.14
STM
Kuva, jossa kerrotaan, että vastuullisuusraportti on julkaistu
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut vuoden 2023 vastuullisuusraportin, jossa avataan STM:n työtä kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi ja YK:n agenda 2030-tavoitteiden tukemiseksi Suomessa.

Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Kaisa Juuso
Kaisa Juuso
Sosiaali- ja terveysministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Sosiaaliturvaministeri
Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri