Hallituksen esitys STM/2022/160

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle ostovoiman vahvistamista vuonna 2023 koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

HE 236/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Hallitussihteeri Annika Juurikko, p. +358 295 163 242

Asia

Esityksessä ehdotetaan lapsilisälain, työttömyysturvalain, toimeentulotuesta annetun lain, opintotukilain sekä sairausvakuutuslain väliaikaista muuttamista ostovoimaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Lapsiperheiden tukemiseksi esitetään väliaikaisesti korotettaviksi työttömyysturvan lapsikorotusta, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, opintorahan huoltajakorotusta sekä toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaa. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisen yksityisen hoidon tuen hoitolisän enimmäismäärä esitetään korotettavaksi pysyvästi. Sairausvakuutuslain lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuu ehdotetaan jäädytettäväksi vuonna 2023 vuoden 2022 tasoon. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen ostovoiman vahvistamista vuonna 2023 koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ehdotus lisäisi julkisen talouden menoja yhteensä 75 miljoonaa euroa, josta valtion osuus 36,9 miljoonaa euroa (momenteilla 29.70.55, 33.10.50, 33.10.57, 33.20.52 ja 33.30.60), kuntien osuus 9,8 miljoonaa euroa, ja vakuutusmaksuilla katettava osuus 28,3 miljoonaa euroa. Lisäksi esityksellä on vähäisiä vaikutuksia hyvinvointialueiden menoihin. Kela perii kunnilta kuukausittain jälkikäteen niiden rahoitusosuuden työmarkkinatuesta, jolloin 5 miljoonan euron menonlisäys kunnille toteutuu vuonna 2023. Perustoimeentulotuen etuusmenot rahoitetaan puoliksi valtion rahoitusosuuksin ja puoliksi kuntien rahoitusosuuksin. Perustoimeentulotuen etuusmenot rahoitetaan kunakin talousarviovuonna täysimääräisesti valtion budjetista. Kuntien 50 prosentin rahoitusosuus otetaan huomioon tekemällä sitä vastaava vähennys kunnille maksettavasta peruspalvelujen valtionosuudesta toisena talousarviovuotta seuraavana vuonna (vuonna 2025). Yksityisen hoidon tuen hoitolisän pysyvän tasokorotuksen kustannus kunnille kompensoidaan yhteisöveron jako-osuuksien muutoksella.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen