Hallituksen esitys STM/2022/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 235/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201
Asia
Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi lapsilisälakia ja toimeentulotuesta annettua lakia. Lapsiperheiden ostovoiman lisäämiseksi joulukuun 2022 lapsilisä maksettaisiin kaksinkertaisena. Toimeentulotukea myönnettäessä ei otettaisi huomioon joulukuussa 2022 maksettavaa kaksinkertaista lapsilisää siltä osin, kuin sen määrä ylittää tavanomaisen lapsilisän määrän. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Joulukuun lapsilisän maksaminen kertaluontoisesti kaksinkertaisena lisää valtion lapsilisän etuusmenoja 112 milj. eurolla. Mom. 33.30.60. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2022 ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen