Hyppää sisältöön
Media

Nu ska man inte längre behöva klara sig ensam - Manifestet om psykisk hälsa i arbetslivet  

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2021 17.13 | Publicerad på svenska 24.3.2021 kl. 15.15
Pressmeddelande

I det rundabordsforum om arbetslivet och psykisk hälsa som hölls i dag den 22 mars diskuterade man lösningar och en gemensam vision för att främja psykisk hälsa i arbetslivet. Man behandlade också det manifest om psykisk hälsa i arbetslivet som har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. 

Diskussionen som leddes av social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen fokuserade på hur psykiska problem på arbetsplatserna kan förebyggas genom hälsofrämjande ledarskap. 

I rundabordsforumet deltog representanter för arbetsmarknadens centralorganisationer, företag och kyrkan samt experter på psykisk hälsa. Alla deltagare förband sig till att sprida manifestets budskap.  

Coronaepidemin har lyft fram frågorna om psykisk hälsa 

Coronaviruset har orsakat en utdragen epidemi som har gjort att frågorna gällande psykisk hälsa har blivit allt mer aktuella också på arbetsplatserna.  

”De mentala problemen är en av de största orsakerna bakom invalidpensionerna och sjukfrånvaron. Så var det också före coronaepidemin. Men nu befarar man att epidemin och de exceptionella förhållanden som den orsakat kan försämra välbefinnandet ännu mer på många arbetsplatser”, konstaterade minister Pekonen.  

Syftet med rundabordsforumet var därför att starta en diskussion om hur psykisk hälsa kan bevaras som en resurs i arbetslivet, och hur arbetsgemenskapen kan upprätthålla och förstärka den.  Lösningarna finns bland annat inom det hälsofrämjande ledarskapet, samarbetet mellan arbetsplatserna och företagshälsovården och i de etablerade verksamhetsmodellerna. 

Det är viktigt att ingripa i ett tillräckligt tidigt skede när de första tecknen på att arbetet är för belastande upptäcks. Tröskeln för att få hjälp måste vara så låg som möjligt. 

”En viktig fråga är hur den psykiska hälsan kan bli en framgångsfaktor i arbetslivet i stället för en smärtpunkt”, påminde Pekonen. 

Avsikten är att de teser som ingår i manifestet om psykisk hälsa ska spridas också genom det program för psykisk hälsa i arbetslivet som startade i början av året. 

En god mental hälsa är en del av välfärdsekonomin

Priset för de mentala problemen är högt. Enligt OECD:s bedömning uppgår Finlands kostnader för de mentala problemen årligen till cirka 11 miljarder euro. 

I rundabordsforumet betonades att det finns ett samband mellan välfärdsekonomi och arbetstagares psykiska hälsa. Välfärdsekonomin skapar möjligheter att öka människornas välbefinnande och den hållbara tillväxten samtidigt.   

Främjandet av psykisk hälsa och förebyggandet av mentala problem i arbetslivet måste ses som en investering. 

”Människor som mår bra är den bästa resurs en arbetsplats kan ha”, sammanfattade Pekonen. 

Manifestet innehåller tio teser för arbetslivet

Manifestet om psykisk hälsa innehåller tio teser: 

  1. Ingen ska behöva klara sig ensam. Arbetsgemenskapens sociala stöd är en resurs också under förändringar och kriser. Alla har ett ansvar för att bygga upp känslan av gemenskap.
  2. Det behövs en ny definition av arbetsförmågan. Att man inte är frisk betyder inte att man inte kan arbeta. Vi förbinder oss att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att medverka och delta i arbetslivet. Även arbetet borde stödja den psykiska hälsan. 
  3. Grunden för en god mental hälsa i arbetet skapas genom arbetsförhållandena. Var och en har rätt att få god ledning, uppgifter som är väl organiserade samt respons och uppskattning i sitt arbete. Även cheferna behöver få stöd i sitt arbete. 
  4. Måtta med allt! När arbetsmängden är rätt fördelad skapar det en bra grund för välbefinnande och goda arbetsresultat. En arbetstagare som mår bra får bättre resultat och tar gärna initiativ och är flexibel.  
  5. Psykisk hälsa är en framgångsfaktor. När vi mår bra psykiskt mår vi bra, utvecklas, kan hantera förändringar och är produktiva både som individer och som kolleger. När arbetstagarna och arbetsgemenskapen mår bra ökar också arbetsplatsens attraktionskraft.  
  6. Känslor är en del också av arbetslivet. Vi skapar en trygg och öppen stämning för alla så att vi kan tala om psykisk hälsa och psykiska problem på arbetsplatsen och i mån av möjlighet lösa problem tillsammans. 
  7. Vi behandlar varandra bra! Vi kan alla vara ett gott exempel på hur vi kan behandla varandra bra. Dåligt beteende kan förebyggas med åtgärder på organisationsnivå, och dåligt beteende ska alltid åtgärdas.  
  8. Vi främjar insikten om att gott hälsofrämjande ledarskap i alla skeden av arbetskarriären är en del av den strategiska verksamheten på arbetsplatsen. Det inverkar på kundbelåtenheten, personalens trivsel och produktiviteten.  
  9. Vi satsar på att förebygga problem och stärka välbefinnandet. På så sätt kan vi minska de konsekvenser som en försämrad psykisk hälsa kan få för arbetstagaren, arbetsplatsen och samhället. Företagshälsovården är arbetsplatsens partner också vid främjandet av psykisk hälsa. 
  10. Det är arbetsplatsen som har nyckeln till utvecklandet av den psykiska hälsan i arbetet. Låt oss värna om vår psykiska hälsa tillsammans!

Ytterligare information:

Saila Ruuth, statssekreterare, tfn 0295 163 391, [email protected]
 

Sivun alkuun