Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2020 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet
24.10.2019 14.08
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har den 24 oktober fastställt indextalen beträffande arbets-pensionsskyddet för år 2020.

Som lönekoefficient fastställdes 1,446. Jämfört med år 2019 stiger lönekoefficienten cirka 2,0 procent. Lönekoefficienten används vid beräkning av den framtida pensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2617. Arbetspensionsindexet stiger med cirka 1,2 procent jämfört med år 2019. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.

Förmåner som är bundna till arbetspensionsindexet är löpande förvärvs- och familjepensioner enligt arbetspensionslagarna för de privata sektorerna och pensionssystemen för de offentliga sektorerna, pensioner enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst samt avträdelsepensioner och avträdelsestöd. Enligt arbetspensionsindexet justeras också bland annat rehabiliteringspenning som löper över årsskiftet enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner (med undantag för den rehabiliteringspenning till pensionstagare som det föreskrivs om i 34 §), periodisk ersättning enligt statstjänstemannalagen samt löpande förmåner enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om miljöskadeförsäkring.

När arbetspensionen beräknas justeras med lönekoefficienten de inkomster som ligger till grund för pensionen och de inkomstgränser som anges i arbetspensionslagarna till nivån vid beräkningstidpunkten. Vid beräkningen av annan pension som betalas ut efter partiell förtida ålderspension eller av den senare andelen av partiell förtida ålderspension justeras dessutom den ännu obeviljade pensionsandelen av grunden för den partiella förtida ålderspensionen med lönekoefficienten till nivån för det år när pensionen börjar löpa.

Lönekoefficienten används för att fastställa minimibeloppet av stödet för närståendevård och arvodet enligt familjevårdslagen, för att justera de lönebeloppsgränser som reglerar graderingen av arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier och den nedre gränsen för arbetsgivares skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie samt i undantagsfall också för att fastställa den lön som ligger till grund för arbetslöshetsdagpenningen. Med lönekoefficienten justeras också den kalkylerade inkomsten enligt lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier. Lönekoefficienten används vid bestämning av de årsarbetsinkomster som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om miljöskadeförsäkring. Justering med lönekoefficienten tillämpas också när föräldradagpenningen bestäms på grundval av den arbetsinkomst eller årsinkomst som legat till grund för en föregående föräldradagpenning.

Ytterligare information

Tom Strandström, specialsakkunnig, tfn 0295 163 430, [email protected]

Sivun alkuun