Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds – ”Nu satsar vi på basservicen”

Social- och hälsovårdsministeriet 15.10.2019 9.45 | Publicerad på svenska 15.10.2019 kl. 9.57
Pressmeddelande

I regeringen Rinnes reform av social- och hälsovården ska basservicen stärkas och mer vikt föras över på förebyggande arbete. Målet är att säkerställa att tjänsterna svarar mot människornas behov och att problem kan åtgärdas i tid.

Basservicen utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Syftet med programmet är att i Finland bygga upp heltäckande social- och hälsocentraler, så att människorna inte behöver kontakta mer än ett ställe för att få den hjälp de behöver.

Basservice som utgår från människornas behov

Syftet med programmet är att reformera verksamhetssätten inom social- och hälsovården och utveckla helheter av tjänster som utgår från människornas behov. Tjänsterna utvecklas i programmet så att de kan tas i bruk i den social- och hälsovårdsstruktur som beskrivs i regeringsprogrammet, dvs. i de framtida landskapen.

”När social- och hälsovården nu reformeras lyssnar vi noggrant på vilka behov människorna har. Vårdgarantin skärps och i fortsättningen kommer människorna att få den vård de behöver inom en vecka. Nu satsar vi på basservicen och lägger mer vikt på förebyggande arbete. Det behövs också starkt samarbete mellan yrkesgrupperna inom social- och hälsovården, för att klientens situation ska kunna bedömas som en helhet”, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Programmet har fem huvudmål, som utvecklingsarbetet baserar sig på:

  1. Tillgång – tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid förbättras.
  2. Förebyggande – tyngdpunkten förskjuts från tunga tjänster till förutseende och förebyggande arbete.
  3. Kvalitet – tjänsternas kvalitet och effekt utvecklas.
  4. Samordning – samordningen av social- och hälsovårdstjänsterna och kontaktytorna till andra tjänster säkerställs.
  5. Kostnader – kostnadsökningen stävjas när de andra målen uppfylls.

Statsunderstöd kan sökas från och med december 2019

I praktiken genomförs programmet Framtidens social- och hälsocentral genom utvecklingsprojekt på olika håll i Finland. Institutet för hälsa och välfärd stöder och samordnar genomförandet av de regionala projekten. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar och drar upp riktlinjer för programarbetet.

Kommunerna och samkommunerna beviljas statsunderstöd för utvecklingsarbetet. Den första utlysningen av statsunderstöd sker i december 2019. Programmet Framtidens social- och hälsocentral är ett led i reformen av social- och hälsovården, och därför ska statsunderstödet sökas och fördelas landskapsvis. Kommunerna i varje landskap ansöker om finansiering tillsammans. Finansieringens totala belopp är cirka 70 miljoner euro 2020.

Bestämmelser om fördelningen av statsunderstödet ska utfärdas genom förordning av statsrådet. Ett utkast till förordning är på remiss till den 5 november.

Ytterligare information:

Laura Lindeberg, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 040 826 8292, [email protected]
Pasi Pohjola, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585, [email protected]
Taina Mäntyranta, generalsekreterare för programmet, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 692, [email protected] (på semester 16–23.10)
Kalle Tervo, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 045, [email protected] (förordningen om statsunderstödet, på semester till 18.10)