Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Social- och hälsovårdsreformen en utmaning för organisationernas verksamhet – landskapet har viktig roll som möjliggörare av organisationernas arbete

Social- och hälsovårdsministeriet
5.7.2018 10.00
Pressmeddelande 104/2018

Tuija Brax har utrett vilken roll organisationer inom social- och hälsosektorn har i den social- och hälsovårds- och landskapsmodell som regeringen har föreslagit. I utredningens slutrapport understryks betydelsen av samarbete mellan organisationerna, landskapet och kommunen.

Landskaps- och vårdreformen förändrar organisationernas verksamhetsmiljö, eftersom avsikten är att ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna ska överföras till landskapen i och med reformen. Samtidigt förblir uppgiften att främja välfärd och hälsa till stor del kvar hos kommunerna. Det är därför viktigt att organisationerna, landskapen och kommunerna skapar fungerande samarbetspraxis i den nya modellen.

Konkreta överenskommelser om samarbetet behövs

Utredaren Brax påminner om att det bör överenskommas om samarbetet på ett konkret plan: ”Landskapen och kommunerna bör utse ansvariga personer för både organisationsarbetet och främjandet av välfärd och hälsa. Då vet organisationerna vem de ska kontakta, och man undviker brister i kommunikationen.”

I utredningen understryks landskapens roll som möjliggörare av organisationernas arbete. I bästa fall är organisationerna en naturlig del av landskapets verksamhet, och deras kunnande kan då tas till vara. Landskapet vinner på att beakta organisationerna redan i landskapsstrategin och servicelöftet.
Brax föreslår att inte bara kommunerna utan även landskapen ska bevilja understöd till organisationerna. Därigenom tryggas verksamheten för de organisationer som i den nuvarande modellen får sitt understöd från kommunerna.

Allmännyttigt samfund eller marknadsaktör?

Valfriheten inom social- och hälsovården har också konsekvenser för organisationerna. Organisationerna måste i framtiden beskriva sin verksamhet utifrån om den är tjänsteproduktion på marknadsvillkor eller allmännyttig hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet utan vinstsyfte.

Beskrivningen och gemensamma kriterier behövs för att landskapet ska få en klar bild av organisationerna inom sitt område och kunna utnyttja deras tjänster. Beskrivningen inverkar också på hurdana understöd organisationen kan få. I utredningen presenteras förslag till kriterier för allmännyttig verksamhet. De har beretts tillsammans med organisationerna.

Social- och hälsovårdsreformen utmanar organisationerna att ännu bättre än tidigare identifiera befolkningens särdrag och behov, så att de kan rikta in sin egen verksamhet och erbjuda tjänster som motsvarar behovet.

Behov av mer omfattande utredning

I och med Brax utredning har man upptäckt ett övergripande behov av att kartlägga verksamhetsförutsättningarna för organisationer inom social- och hälsosektorn i Finland. Utöver de förslag som gäller organisationernas roll i den nya social- och hälsovårdsmodellen ger Brax i sin rapport även förslag som gäller organisationernas roll i ett bredare perspektiv. Dessa förslag utvärderas separat.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte Brax som utredare i februari 2018. Beredningen av landskaps- och vårdreformen kan följas på adressen regionreformen.fi.

Bilaga

Ytterligare information

Tuija Brax, utredare, tfn 050 511 3115
Sarita Friman, specialsakkunnig, SHM, tfn 0295 163 349, [email protected]

Sivun alkuun