Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain voimaan tulo vaikuttaa useisiin lakeihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2016 13.35
Tiedote 55/2016

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskeva laki kumotaan. Syynä on se, että uusi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki tuli voimaan 1.3.2016. Samalla tehdään muutoksia useisiin lakeihin, joiden viittaukset kumottavaan kelpoisuuslakiin muutetaan vastaamaan ammattihenkilölakia.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa on säännökset sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, rekisteröinnistä ja ammattitoiminnan valvonnasta.

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan lain kumoamisen yhteydessä tehtiin muutoksia sosiaalihuoltolakiin, lastensuojelulakiin, vanhuspalvelulakiin, sosiaalihuollon asiakaslakiin, ulkomaalaislakiin, lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, adoptiolakiin, lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista, toimeentulotuesta annettuihin lakeihin sekä lakiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista.

Sosiaaliasiamiehen kelpoisuutta koskeva säännös siirtyy sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Lastenvalvojan tehtävissä vaadittavasta koulutuksesta säädetään sosiaalihuoltolaissa. Sosiaalihuollon johtamista koskeva säännös siirtyy tarkennettuna sosiaalihuoltolakiin.

Päivähoidon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan edelleen varhaiskasvatuslain 4a §:n mukaisesti kelpoisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä sellaisina kuin ne ovat voimassa 1.1.2013.

Tasavallan Presidentin on tarkoitus vahvistaa esitykset 22. huhtikuuta. Lakimuutokset tulevat voimaan 1. toukokuuta lukuun ottamatta muutosta toimeentulotuen muuttamisesta annettuun lakiin, joka tulee voimaan 1.1.2017.

Tiedotteen viimeisen kappaleen virkettä on täsmennetty klo 15.05.

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen, p. 02951 63460, [email protected]

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö (stm.fi)

Sivun alkuun