Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utredaren Soininvaara: Valviras uppgifter i fråga om social- och hälsovården bör överföras till ett nytt ämbetsverk

Social- och hälsovårdsministeriet
28.9.2016 16.53
Nyhet

Utredaren Osmo Soininvaara har lämnat ett ställningstagande om vad som bör ske med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) när det inrättas ett för statsrådet gemensamt riksomfattande tillstånds-, styrnings- och tillsynsverk.

Soininvaara föreslår att de nuvarande regionförvaltningsverkens uppgifter i fråga om social- och hälsovården överförs till det verk som övertar Valviras uppgifter, på ett sådant sätt att verksamheten fördelas på flera verksamhetsställen, men inte enligt regionindelning. Man bör sträva efter specialisering inom verksamheten, så att beredning av och beslut om likartade ärenden sköts av samma personer i fråga om hela landet. Målet är att förbättra kompetensen och förenhetliga besluten.

Samtidigt bör Valviras uppgifter i fråga om social- och hälsovården överföras till ett ansvarsområde inom det för hela statsrådet gemensamma riksomfattande tillstånds-, styrnings- och tillsynsverk som ska inrättas. Namnet Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården bör naturligtvis ändras i samband med det. Ansvarsområdet vid det nya verket kan också få ansvar för andra uppgifter som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Social- och hälsovårdsministeriet ska enligt förslaget ansvara för den innehållsmässiga styrningen av ansvarsområdets verksamhet.

När det nya ämbetsverkets verksamhet planeras, bör det ses till att det ansvarsområde som tar över Valviras arbete blir självständigt i substansfrågor. Synergieffekterna och samservicen får dock inte äventyras.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett Osmo Soininvaara i uppdrag att utreda vilka möjligheter inrättningarna inom ministeriets förvaltningsområde har att stödja förverkligandet av målen med social- och hälsovårdsreformen. De inrättningar som avses är Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Soininvaara är tillsatt som utredare för tiden 2.9–31.12.2016. Valviras verksamhet och arbetsfördelningen mellan Valvira och social- och hälsovårdsministeriets övriga inrättningar och landskapen behandlas närmare i utredarens slutrapport. Detta ställningstagande publiceras separat, eftersom det samtidigt pågår ett projekt för att koncentrera de statliga tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifterna till ett nytt riksomfattande ämbetsverk.

Utredarens ställningstagande i sin helhet (bilaga på finska)

Ytterligare information

pol. lic. Osmo Soininvaara, utredare, tfn 045 121 4559

Sivun alkuun