Hyppää sisältöön
Media

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2018 13.35
Tiedote 170/2018

Hallitus esittää lastensuojelulakiin muutoksia, joilla vahvistetaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon ja kasvatukseen. Lakimuutoksilla muun muassa selkeytettäisiin tavanomaisen kasvatuksen ja perusoikeuksiin kajoavien rajoitusten välistä eroa. Muutosten painopiste on ennakollisissa keinoissa, joiden avulla on tarkoitus ehkäistä haastavien tilanteiden syntyä sekä vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä.

Yleisellä suunnitelmalla ja lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmalla vahvistetaan hyvää kohtelua

Sijaishuollon palvelujen tuottaja laatisi lastensuojelulaitoksessa yleisen hyvää kohtelua koskevan suunnitelman. Lisäksi tuottajan pitäisi varmistaa henkilöstön riittävä määrä, osaaminen ja perehdytys lastensuojelulaitoksessa. Näin voidaan ehkäistä rajoitusten käyttöä sekä varmistaa, että rajoitustoimenpiteiden toteuttamistavat ja käytännöt eivät vaaranna turvallisuutta tai alenna lapsen ihmisarvoa.

Lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelmaan kirjattaisiin, miten lapsen terveydenhoito ja opetus järjestetään sijaishuollon aikana. Lapselle pitäisi tehdä hoito- ja kasvatussuunnitelma, jos lapseen kohdistetaan rajoitustoimenpiteitä. Lapselle ja huoltajille pitäisi myös kertoa oikeusturvakeinoista.

Laissa tarkennettaisiin rajoitustoimenpiteenä käytettävää aineiden ja esineiden haltuunottoa. Laitoksen työntekijä voisi ottaa lapselta pois tupakka- ja nikotiinituotteet sekä sijaishuollon tarkoitusta vaarantavat aineet ja esineet.

Eristyksen enimmäisaikaa lyhennettäisiin. Lapselle olisi määrättävä hänen turvallisuudestaan huolehtiva henkilö. Lasta olisi valvottava koko eristyksen ajan ja hänellä pitäisi olla mahdollisuus saada yhteys turvallisuudesta vastaavaan henkilöön. Eristämistä koskeviin asiakirjoihin kirjattaisiin eristämiseen johtanut tilanne ja toteuttamistapa.

Uusi säännös laitoksesta luvatta poistuneen lapsen palauttamisesta

Lakiin esitetään uutta säännöstä laitoksesta luvatta poistuneen tai sinne palaamatta jääneen lapsen palauttamisesta laitokseen. Jos lapsi poistuu luvattomasti laitoksesta tai ei palaa laitokseen ennalta sovitusti luvallisen poistumisen jälkeen, laitoksen on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin lapsen etsimiseksi ja palauttamiseksi. Lisäksi laitoksen pitää ilmoittaa luvattomasta poissaolosta lapsen sijaishuollosta vastuussa olevalle viranomaiselle. Lapsen kuljettamisesta takaisin laitokseen ja kuljetuksen aikana käytettävissä olevista keinoista säädettäisiin laissa.

Lapsia on kuultava valvontakäynneillä

Lailla tehostettaisiin myös valvontaa. Aluehallintovirastot velvoitettaisiin kuulemaan sijaishuollossa olevia lapsia tarkastuskäynneillään. Hallitus esittää täydentävässä talousarvioehdotuksessa aluehallintovirastoille 480 000 euroa ohjauksen ja valvonnan vahvistamiseen. Samalla hallitus esittää 80 000 euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja 160 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriölle lastensuojelun ohjaukseen ja lainsäädännön valmisteluun ja seurantaan. Lain toimeenpanon ja täydennyskoulutuksen tueksi valmistellaan valtakunnallinen toimeenpano-ohjelma.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019. Laitoksen tekemä hyvää kohtelua koskeva suunnitelma pitäisi tehdä 1.1.2020 alkaen.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Annika Parsons, p. 02951 63596

johtaja Kari Ilmonen, p. 02951 63299

Faktaa lastensuojelun sijaishuollosta

  • Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.
  • Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona sijaisperheessä tai laitoshuoltona lastenkodissa, koulukodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa.
  • Vuoden 2017 aikana kaikkiaan kodin ulkopuolelle sijoitettiin 17 956 lasta, joista huostaan otettuina oli 10 526 lasta. Sijoitetuista lapsista poikia on noin 9500 ja tyttöjä 8500.
Sivun alkuun