Hyppää sisältöön
Media

Regeringen föreslår att ersättning ur patientförsäkringen ska återinföras som sekundär i förhållande till arbetspensionerna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2020 13.38
Pressmeddelande

I propositionen föreslås det att ersättning ur patientförsäkringen ska återinföras som sekundär ur ersättningstagarens synvinkel i förhållande till arbetspensionerna. Målet är att förbättra den skadelidandes ställning vid ansökan om och utbetalning av ersättningar genom att systemet blir tydligare än för närvarande. Lagändringen påverkar inte förmånerna och ersättningarna för den skadelidande. 

Genom de föreslagna lagändringarna slopas den primära karaktären för ersättningar för inkomstbortfall som betalas ur patientförsäkringen i förhållande till arbetspensionssystemets familje- och ålderspensioner. Detta innebär att arbetspensionssystemet alltid betalar ut pensionen, och försörjningen för den skadelidande eller förmånstagaren består i första hand av den ålderspension eller familjepension som tjänats in under tiden i arbetslivet. Ur patientförsäkringen ersätts endast den andel som överstiger arbetspensionen.

När det gäller de invalidpensioner och rehabiliteringsförmåner som betalas ur arbetspensionssystemet ska patientförsäkringssystemet ha en primär ställning också i fortsättningen. Detta genomförs i fråga om finansieringen ändå på ett sådant sätt att pensionsanstalterna har rätt att av Patientförsäkringscentralen få tillbaka den invalidpension och rehabiliteringsförmån som den betalat ut. De föreslagna ändringarna minskar situationer där ersättningsförmåner samordnas, vilket minskar den administrativa bördan för olika försäkringsanstalter och minskar kostnaderna för systemet. 

Genom de föreslagna lagändringarna lindras dessutom den ekonomiska börda som orsakas till patientförsäkringssystemet. Patientförsäkringen finansieras med hälso- och sjukvårdsaktörernas försäkringspremier, som i huvudsak betalas allteftersom ersättningsutgifter uppkommer. Om patientförsäkringen är sekundär i fråga om ålders- och familjepensioner minskar den årliga kalkylen för ersättningsutgifter med ca 12 miljoner euro, varav de offentliga aktörernas, dvs.  kommunernas och sjukvårdsdistriktens, andel är 80 %. 

Förslaget innehåller också preciseringar av skyldigheten att bevilja försäkring. Förslaget tryggar försäkringstagarnas ställning och ger lagstiftaren möjligheter att reagera om det sker förändringar på patientförsäkringsmarknaden. 

I samband med detta förlängs giltighetstiden för den s.k. lagen om vilande förtidspension (lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete), som varit  i kraft sedan 2010, till slutet av 2022. Giltighetstiden måste förlängas, eftersom social- och hälsovårdsministeriet i enlighet med regeringsprogrammet har fortsatt avveckla flitfällor genom att bereda en s.k. linjär modell för partiell sjukpension, och målsättningen för ikraftträdandet av lagarna om modellen är i början av 2023.

I regeringspropositionen ingår också en precisering av bestämmelsen om begreppet arbetsinkomst i lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, så att begreppet arbetsinkomst kvarstår i överensstämmelse med arbetspensionslagarna.

Lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Mer information:

Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3546

Sivun alkuun