Hyppää sisältöön
Media

Regeringen föreslår att rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom ska gälla också utan ett officiellt beslut om isolering

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 13.56 | Publicerad på svenska 28.1.2022 kl. 12.04
Pressmeddelande 23/2022

I propositionen föreslås att den försäkrade ska ha rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom utan ett beslut om karantän eller isolering när covid-19-smittan konstaterats på ett tillförlitligt sätt och det på grund av smittorisken inte är tillrådligt att den försäkrade arbetar. Samma rätt ska också gälla vårdnadshavare till barn under 16 år om det på grund av risken för smittspridning inte är tillrådligt att barnet deltar i småbarnspedagogik eller går till sin läroanstalt och vårdnadshavaren därför är förhindrad att arbeta.

Beslut om att en person som har en allvarlig smittsam sjukdom ska hållas i karantän eller isoleras får endast fattas av den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller i samkommunen för sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar. Ett karantän- eller isoleringsbeslut krävs för att få dagpenning vid smittsam sjukdom. När antalet personer som smittats eller utsatts för smitta är stort har problemet varit att alla som har smittats eller utsatts för smitta i praktiken inte utan dröjsmål kan försättas i karantän eller isoleras, och i vissa områden har man inte längre ansett att det är ändamålsenligt att fatta dessa beslut. Dessutom har det uppstått långa köer till många testningsställen när smittfallen ökat snabbt.  

Regeringen föreslår att den försäkrade ska ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom när covid-19-smittan konstaterats på ett tillförlitligt sätt (PCR-test eller antigentest) och det på grund av smittorisken inte är tillrådligt att den försäkrade arbetar. Rätten att få dagpenning vid smittsam sjukdom ska också gälla vårdnadshavare till barn under 16 år om det på grund av risken för smittspridning inte är tillrådligt att barnet deltar i småbarnspedagogik eller går till läroanstalten och vårdnadshavaren därför är förhindrad att arbeta. För att få dagpenningen måste man ha ett läkarintyg.  

Den retroaktiva ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom föreslås vara sex månader i stället för två månader som för närvarande. I nuläget kan man bli tvungen att vänta flera veckor på det officiella karantän- eller isoleringsbeslutet, och till och med längre än de två månader som krävs för ansökan om dagpenningsförmån vid smittsam sjukdom. 

Syftet med propositionen är att trygga utkomstskyddet särskilt för de personer som inte har förordnats till isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar, men som utan lön uteblir från sitt förvärvsarbete på grund av covid-19-smitta. Samtidigt är syftet att uppmuntra dem som blivit smittade att bli borta från sitt förvärvsarbete när det finns risk för att andra arbetstagare blir smittade när de kommer till arbetsplatsen. Målet är också att ersätta arbetsgivaren för de kostnader som arbetstagarens frånvaro från arbetet medför i de situationer där arbetsgivaren betalar lön för tiden för frånvaro. 

Bestämmelserna om karantän och isolering i den gällande lagen om smittsamma sjukdomar ändras inte, och rätten att få dagpenning gäller fortfarande under tiden i karantän eller isolering.  

Förlusten av förvärvsinkomsten kompenseras till fullt belopp med dagpenningen vid smittsam sjukdom. 

Bestämmelsen om tid som är likställd med arbetad tid i semesterlagen och semesterlagen för sjömän föreslås bli ändrad så att tid som är likställd med arbetad tid, utöver vad som anges i bestämmelser som utfärdats av en offentlig myndighet för att hindra spridning av en sjukdom, också ska vara sådan frånvaro från arbetet som berättigar till dagpenning vid smittsam sjukdom. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 30 juni 2022.

Ytterligare information:

 Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Sivun alkuun