Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää lakimuutoksia osasairauspäivärahan, kuntoutusrahaetuuden sekä työeläkekuntoutuksen kehittämiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 18.57
Tiedote 212/2022

Esitykseen sisältyvät ehdotukset liittyvät osin pääministeri Marinin hallituksen ohjelman kirjaukseen koskien kuntoutusjärjestelmän uudistamista kuntoutuskomitean ehdotusten pohjalta. Ehdotetuilla lakimuutoksilla pyritään selkeyttämään etuuksien toimeenpanoa sekä parantamaan etuudensaajien ja -hakijoiden yhdenvertaisuutta.

Hallitus esittää, että sairausvakuutuslakia, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia, työntekijän eläkelakia, yrittäjän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, merimieseläkelakia sekä julkisten alojen eläkelakia muutetaan.

Kuntoutusjärjestelmän uudistukset perustuvat kuntoutuskomitean tekemiin selvityksiin.
Sairausvakuutuslain mukaisia osasairauspäivärahan saamisen edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi ja osasairauspäivärahan enimmäisaikaa pidennettäväksi nykyisestä 120 arkipäivästä 150 arkipäivään. Osasairauspäivärahaa koskevien muutosten tavoitteena on edistää henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön. 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahaetuutta koskevien muutosten tavoitteena on asiakkaiden yhdenvertaisuuden lisääminen ja etuusoikeuden erilaisten tilanteiden selkiyttäminen. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahaetuuden myöntämisedellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi työstä estymisen ja odotus- ja väliajan kuntoutusrahan osalta sekä työterveyshuoltolain mukaisen työkokeilun ajalta maksettavan kuntoutusrahan osalta. Samalla esitetään tehtäväksi pienempiä muutoksia kuntoutusrahan takautuvaa hakuaikaa ja ammatillisen kuntoutuksen vastuunjakoa koskien. 

Työeläkekuntoutuksen kriteereihin esitettävien muutoksien tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkiyttää työeläkekuntoutuksen toimeenpanoa. Työeläkekuntoutuksen edellytyksiä ehdotetaan muutettaviksi kuntoutuksen hakijan työelämään vakiintumisen arvioinnin osalta. Lisäksi työeläkelakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännökset kuntoutusrahan ja kuntoutuskorotuksen keskeyttämisestä.

Sekä työeläkelakeihin että Kansaneläkelaitoksen soveltamaan etuuslainsäädäntöön lisättäisiin säännökset, jotka mahdollistaisivat kuntoutusrahaetuuksien regressiperinnän työeläkelaitoksien ja Kansaneläkelaitoksen välillä.

Lait tulisivat voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kaisu Harju-Kolkka, [email protected] (erityisesti Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslakia koskevat asiat) 
neuvotteleva virkamies Eva Ojala, [email protected] (erityisesti sairausvakuutuslakia koskevat asiat)
neuvotteleva virkamies Eva Aalto, [email protected] (erityisesti työeläkeasiat), 26.9. lukien

Sivun alkuun