Hyppää sisältöön
Media

Från ord till handling inom jämställdheten mellan romska kvinnor och män

Utgivningsdatum 25.7.2017 13.55
Kolumn

Inom ramen för det av SHM och EU finansierade projektet Från ord till handling ordnades för romska kvinnor och män ett två dagars evenemang om jämställdhet mellan könen i maj 2017.

Under den första dagen ventilerades hur jämställdheten mellan romska kvinnor och män fullföljs i deras vardag och metoder för att främja denna. Evenemangets andra dag förde de romska organisationerna, jämställdhetsorganisationerna och jämställdhetsaktörerna samman kring samma bord för att diskutera samarbetsmöjligheter och gemensamma mål.

Social omskakning i det romska samhället

Mångfald och värdepluralism utgör en del av vardagen i det romska samhället. Sålunda ser man också på jämställdhetsfrågorna på många olika sätt. För närvarande omskakas hela det romska samhället av en social förändring avseende utbildning, yrkesstruktur och sysselsättning. Därför befinner sig många romer av i dag i vardagstrycket av traditionella och moderna rollförväntningar och måste samordna dem mellan den egna familjen, släkten och det romska samhället i vidare utsträckning.

Både de romska kvinnorna och männen söker sig allt oftare till yrken där man inte sett dem tidigare eller som de av tradition inte utövat över huvud taget. Exempelvis kan man se romska män som sjukskötare och traditionellt klädda romska kvinnor som långtradarchaufförer.

Bland den övriga befolkningen bryts dock det stereotypa synsättet och fördomarna avseende romska kvinnor och män ned mycket långsamt. Exempelvis inom yrkesvägledningen och i arbetslivet kan romerna möta mycket könsvridna, konservativa och schablonmässiga uppfattningar och till och med direkta begränsningar. Man har kanske hört om eller föreställt sig ett totalt förvrängt jämställdhetsmönster som man sedan generaliserar på hela det romska samhället i form av stereotypa uppfattningar: ”Romska män gör ju aldrig…”

Vilja att delta i jämställdhetsdebatten

Evenemangen gav upphov till många idéer och åtgärdsförslag i fråga om hur jämställdheten mellan romska kvinnor och män kunde vidareutvecklas såväl inom som utanför det romska samhället. Bland romerna finns en vilja att delta i en sådan samhällelig jämställdhetsdebatt som främjar genuin delaktighet och spontana målformuleringar.

En del romer står främmande för framför allt den offentliga jämställdhetsdebatten, som ofta har förts utan någon egentlig dialog med den romska befolkningen, utifrån besvärliga och problemfokuserade utgångspunkter eller på sätt eller med målformuleringar som romerna upplever som främmande. Detta kan delvis förklaras med avsaknaden av romska företrädare i de centrala jämställdhetsaktörernas nätverk.

Hänsyn till den romska kulturen i jämställdhetsdebatten

Att granska romernas jämställdhetsläge utifrån välbekanta teman inom bland annat utbildning, sysselsättning och det romska samhällets delaktighet visade sig ibland vara förvånansvärt svårt. Deltagarnas tankar såg nämligen ofta ut att irra sig in på etnisk likvärdighet. Inom det romska arbetet och det samhälleliga påverkansarbetet identifierade romerna dock många sådana frågor där könskonsekvenserna och representativiteten borde utvärderas effektivare. Deltagarna var starkt övertygade om att de könsvridna jämställdhetsskillnaderna kan påverkas genom att skapa jämställdhetsfrämjande tillvägagångssätt och mekanismer.

Det konstaterades också att behandlingen av jämställdhetsfrågor förutsätter stort förtroende och kultursensivitet. Man bör komma ihåg detta i synnerhet när man i jämställdhetsdebatten närmar sig historiskt och sociokulturellt starka värdefrågor eller känsliga ämnen, såsom traditionella tabun. När jämställdhetsfrågor behandlas tillsammans med den romska befolkningen borde man utnyttja delaktighetsstärkande, delaktighetsintensifierande och dialogiska metoder som underlättar även den interna förändringsdebatten bland romerna.

Den livliga jämställdhetsdebatten i det romska samhället fortsätter som en del av beredningen av det nya politiska programmet avseende romer, i de pågående projekten och i föreningsverksamheten.

Henna Huttu
General sekreterare, konsultativ tjänsteman
Social- och hälsovårdsministeriet

 

Den ursprungliga texten är publicerad på finska i Social- och hälsovårdsministeriets blogg 14.7.

Sivun alkuun