Sanoista tekoihin romaninaisten ja -miesten tasa-arvossa

Henna Huttu Julkaisupäivä 14.7.2017 11.44 Blogit STM

Osana STM:n ja EU:n rahoittamaa Sanoista tekoihin -hanketta järjestettiin toukokuussa 2017 kaksipäiväinen sukupuolten tasa-arvoon keskittyvä tilaisuus romaninaisille ja -miehille. Tilaisuuden ensimmäisenä päivänä kuultiin romaninaisia ja -miehiä tasa-arvon toteutumisesta heidän arjessaan ja keinoista sen edistämiseksi. Tilaisuuden toinen päivä toi saman pöydän ääreen romanijärjestöjä, tasa-arvojärjestöjä ja tasa-arvotoimijoita keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista ja yhteisistä tavoitteista.

Romaniyhteisöä ravistelee sosiaalinen muutos

Moninaisuus ja moniarvoisuus ovat osa romaniyhteisön arkea. Niinpä tasa-arvokysymyksistäkin on olemassa monia eri näkemyksiä. Koko yhteisöä ravistelee tällä hetkellä sosiaalinen muutos liittyen koulutukseen, ammattirakenteen muutokseen ja työllistymiseen. Siten moni nykyromani löytää arjessa itsensä perinteisten ja uusien rooliodotusten ristipaineesta ja joutuu sovittelemaan näitä yhteen oman perheen, suvun ja laajemman romaniyhteisön keskellä.

Sekä romaninaiset että -miehet hakeutuvat yhä useammin sellaisiin ammatteihin, joissa heitä ei aiemmin ole usein nähty tai joita ei perinteisesti ole harjoitettu lainkaan. Esimerkiksi romanimiehiä voi nähdä sairaanhoitajina ja perinteisesti pukeutuvia romaninaisia rekka-auton kuljettajina.

Romaninaisia ja miehiä koskevat stereotypiat ja ennakkoluulot murtuvat kuitenkin muun väestön silmissä hyvin hitaasti. Esimerkiksi ammatinvalinnanohjauksessa tai työelämässä romanit saattavat kohdata hyvin sukupuolittuneita, vanhakantaisia ja kaavamaisia käsityksiä tai jopa suoranaisia rajoitteita. Jostain kuultu, oletettu tai luultu täysin vääristynyt tasa-arvoasetelma saatetaan yleistää kaikkia romaninaisia tai -miehiä koskevaksi ennakko-oletukseksi: ”Eiväthän romanimiehet koskaan…”

Halu osallistua tasa-arvokeskusteluun

Tilaisuuksien kautta syntyi monia oivalluksia ja hyviä toimenpide-ehdotuksia siihen, miten romaninaisten ja -miesten tasa-arvoa voitaisiin kehittää sekä yhteisön sisällä että ulkopuolella. Romaniväestöstä löytyy halukkuutta osallistua sellaiseen yhteiskunnalliseen tasa-arvokeskusteluun, joka edistää aitoa osallisuutta ja omaehtoista tavoitteenasettelua.

Osa romaneista vierastaa etenkin julkista tasa-arvokeskustelua, koska sitä on usein käyty ilman todellista dialogia romaniväestön itsensä kanssa, hankalista ja ongelmakeskeisistä lähtökohdista tai romaneille vierailla tavoilla ja tavoitteenasetteluilla. Osittain tätä selittää se, että romaniedustajat ovat puuttuneet keskeisten tasa-arvotoimijoiden verkostoista.

Tasa-arvokeskustelussa huomioitava romanikulttuuri

Romanien tasa-arvotilanteen tarkastelu mm. koulutuksen, työllisyyden ja romaniyhteisön osallisuuden tuttujen tematiikkojen kautta osoittautui välillä yllättävän haasteelliseksi tehtäväksi. Osallistujien ajatus pyrki nimittäin useaan otteeseen karkaamaan kohti etnisen yhdenvertaisuuden näkökulmaa. Romanit kuitenkin tunnistivat romanityön ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentillä myös monia sellaisia kysymyksiä, joissa sukupuolivaikutusten ja edustuksellisuuden arviointia tulisi tehostaa. Osallistujat uskoivat vahvasti siihen, että sukupuolittuneisiin tasa-arvoeroihin pystytään vaikuttamaan luomalla tasa-arvoistavia toimintatapoja ja mekanismeja.

Tasa-arvokysymysten käsittelyn todettiin myös vaativan suurta luottamusta ja kulttuurisensitiivisyyttä. Tämä tulee muistaa etenkin silloin, kun tasa-arvokeskustelussa lähestytään historiallisesti ja sosiokulttuurisesti vahvoja arvokysymyksiä tai arkoja aiheita, kuten perinteisiä tabuja. Käytännössä tasa-arvokysymyksiä romaniväestön kanssa työstäessä tulisi hyödyntää osallisuutta vahvistavia, voimaannuttavia ja dialogisia menetelmiä, jotka mahdollistavat myös yhteisön oman sisäisen muutoskeskustelun fasilitoinnin.

Tasa-arvokeskustelu jatkuu vilkkaana romaniyhteisössä osana uuden romanipoliittisen ohjelman valmistelua, käynnissä olevissa hankkeissa ja yhdistystoiminnassa.
 

Henna Huttu
Romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Henna Huttu STM