Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Direktiivi yhdenmukaistaa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia EU:ssa

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.12.2014 14.16
Tiedote

Vakuutusyhtiöiden nykyiset vakavaraisuusvaatimukset korvattaisiin Suomessa EU:n niin kutsutun Solvenssi II -direktiivin mukaisilla säännöksillä. Vakavaraisuuden mittaaminen perustuisi jatkossa kokonaisvaltaiseen riskin arviointiin sekä varojen ja velkojen markkinaehtoiseen arvostamiseen. Uusi mittaustapa ottaisi todellisen riskin huomioon nykyisiä menetelmiä tarkemmin. Tavoitteena on parantaa vakuutusyhtiöiden antamaa kuvaa taloudellisesta tilanteestaan.

Vakuutusyhtiöitä koskisi kaksi pääomavaatimusta: vähimmäispääomavaatimus ja vakavaraisuuspääomavaatimus. Vakuutusyhtiön olisi täytettävä pääomavaatimukset riittävän hyvälaatuisella omalla varallisuudella.

Solvenssi II -direktiivi koskee henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä. Tärkeimmät muutokset koskisivat suuria suomalaisia vakuutusyhtiöitä. Pienet vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset jäisivät osittain direktiivin ulkopuolelle. Direktiivi ei koske suomalaisia työeläkevakuutusyhtiöitä. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskeva erillinen esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Vakuutusyhtiöiden valvontaa täsmennettäisiin. Suomessa direktiivin mukainen valvonta- ja yhteistyöviranomainen olisi Finanssivalvonta. Sen valvonta kohdistuisi yksittäisten vakuutusyhtiöiden lisäksi myös vakuutusyritysryhmiin. Erityisesti valvottaisiin vakuutusyhtiöiden hallintojärjestelmää, Solvenssi II -sääntelyn mukaista tasetta ja pääomavaatimusten täyttämistä.

Solvenssi II -direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevia vaatimuksia ja vakuutusvalvonnan periaatteita EU:ssa sekä parantaa vakuutuksenottajien ja edunsaajien suojaa.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 18. joulukuuta. Finanssivalvonnalle on tarkoitus antaa tietyt direktiiviin liittyvät toimivaltuudet 1.4.2015 ja 1.7.2015 lukien. Pääasiallisesti lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016 alkaen, ja niiden soveltamiseen liittyy paljon siirtymäaikoja. Osa direktiivin vaatimuksista on tullut Suomessa voimaan jo 1.1.2014.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Juha Jokinen, p. 02951 63594, [email protected]

Sivun alkuun