Hyppää sisältöön
Media

Uusi sosiaalihuoltolaki lisää matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.9.2014 11.16
Tiedote -

Hallitus esittää uutta sosiaalihuoltolakia. Tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Laki parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä.

 

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 18. syyskuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaalihuoltolaissa määriteltäisiin ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja sosiaalihuoltoa järjestetään. Asiakkailla olisi oikeus niihin palveluihin, joilla turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys. Tavoitteena olisi mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki. Kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla olisi oikeus saada tarvittaessa arvio palvelutarpeesta sekä nimetty omatyöntekijä.

Sosiaalihuoltolailla autettaisiin etenkin erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä, joilla on vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja terveydellisistä syistä. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöt, poliisit sekä työ- ja elinkeinohallinnon viranomaiset olisivat velvoitettuja ohjaamaan sosiaalihuoltoa tarvitseva henkilö oikean viranomaisen puoleen.

Lakiin sisältyisi myös nuorisopalvelutakuu. Nuori saisi moniammatillista tukea yhden luukun kautta niin kauan, kun hänellä on tarvetta sosiaalipalveluihin. Takuuseen kuuluu omatyöntekijä, palvelutarpeen arviointi ja kohdennettu sosiaalinen kuntoutus.

Lapsiperheiden kotipalvelua lisätään

Lapsiperheillä olisi oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Myös perhetyötä, tukihenkilöitä ja -perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa olisi jatkossa saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille.

Lastensuojelun asiakkuus alkaisi vasta, jos lastensuojelun tarve todettaisiin tai perheelle annettaisiin lastensuojelun palveluja tai tukitoimia. Kiireellisen sijoituksen ehtoja tiukennettaisiin. Lapsi voitaisiin sijoittaa kiireellisesti vain, jos huostaanoton edellytykset täyttyisivät ja lapsi olisi välittömässä vaarassa tai sijoituksen aikana olisi käytettävä rajoituksia. Ensisijaisesti käytettäisiin avohuollon tukitoimia, kuten kotiin annettavaa tehostettua perhetyötä sekä avohuollon sijoituksia.

Palvelujen laatua tarkkaillaan omavalvonnalla ja ilmoitusvelvollisuudella

Sosiaalihuoltolailla pyritään varmistamaan palvelujen laatu. Kunnan sosiaalihuollon toimintayksiköiden pitäisi laatia omavalvontasuunnitelma, joka on julkisesti nähtävillä.

Lisäksi laissa säädettäisiin sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamisvelvollisuudesta. Työntekijöiden olisi ilmoitettava viipymättä toimintayksikön toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he havaitsevat epäkohtia, kuten asiakasturvallisuuden puutteita, asiakkaan kaltoinkohtelua tai vahingoittavaa toimintakulttuuria. Säännös koskisi sekä julkisia että yksityisiä toimintayksiköitä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2015

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. huhtikuuta 2015. Kotipalvelua koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin jo vuoden 2015 alusta. Sosiaalihuoltolain säännöksiä, jotka koskevat hoidon ja huolenpidon turvaavia päätöksiä, henkilökunnan ilmoitusvelvollisuutta sekä toimenpiteitä ilmoituksen takia sovellettaisiin vasta 1.1.2016 alkaen. Voimassa olevaa lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevaa sääntelyä sovellettaisiin myös vuoden 2015 loppuun.

Lapsiperheiden palvelukokonaisuuden yhtenäistäminen ja toimintakäytäntöjen uudistaminen edellyttää lisäpanostusta uudistuksen käynnistysvaiheessa. Tähän varataan määräraha. Erityistä huomiota kiinnitetään lastensuojelun resursseihin muutosvaiheessa.

Kielelliset oikeudet turvataan sekä sosiaalihuoltolaissa että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa. Säännöksiä on tarkoitus uudistaa järjestämislain säätämisen yhteydessä.

Lisätietoja

hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, p. 0295 163 406

 

Muualla palvelussamme

Sosiaalihuoltolain uudistus
Sote-uudistus
Lotta Hämeen-Anttila Yläkulmassa: Sosiaalityötä asiakkaan ehdoilla 

Sivun alkuun