Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Avlösarservice under närståendevårdarens ledighet kan ordnas genom ett uppdragsavtal fr.o.m. 1.8.2011

7.7.2011 6.52
Pressmeddelande N5-57991

Den vård som behövs under en närståendevårdarens ledighet eller annan frånvaro kan fr.o.m. 1.8.2011 ordnas genom ett uppdragsavtal. Målet för ändringen (318/2011) av lagen om stöd för närståendevård (937/2005) är att stödja närståendevårdarnas förutsättningar att orka i arbetet genom att möjligheterna att ta ut lagstadgade lediga dagar samt andra lediga dagar och rekreationsledighet förbättras.

Reformen baserar sig på regeringens proposition (RP 331/2010), enligt vilken ändringar även gjordes i familjevårdarlagen (312/1992) och barnskyddslagen (417/2007). Ändringarna av 1, 2 och 7 § i familjevårdarlagen träder i kraft 1.8.2011 och de tillämpas fr.o.m. 1.1.2012. Ändringen av 6 a § i familjevårdarlagen träder i kraft 1.8.2011. Ändringen av 50 § i barnskyddslagen träder i kraft 1.1.2012. Om dessa ändringar informeras separat senare.

Till lagen om stöd för närståendevård har fogats en ny 4 a §, enligt vilken kommunen kan ordna den avlösarservice som behövs under närståendevårdarens ledighet och annan frånvaro genom att med en lämplig person ingå ett uppdragsavtal där personen förbinder sig att ge servicen under den permanenta närståendevårdarens ledighet. Vård med hjälp av närståendevårdarens avlösare ordnas i den vårdbehövandes hem, vilket enligt utredningar svarar mot flera av närståendevårdares och vårdbehövande personers önskemål. Avlösaren behöver inte vara anhörig eller annan närstående person till den vårdbehövande.

Reformen ger kommunerna ett nytt alternativt sätt att ordna vården under närståendevårdarens ledighet eller annan frånvaro. För att kunna utnyttja möjligheterna med och främja tillgången till avlösarservice krävs planenlig verksamhet och mångsidig information där kommunerna bland annat kan utnyttja information på nätet och samarbete med organisationer.

När man avtalar om närståendevårdarens ledighet är det viktigt att tillsammans med närståendevårdaren och den vårdbehövande fundera över vad som är ett lämpligt sätt att ordna den vård som ersätter närståendevården i varje situation. Den vård som ordnas ska alltid säkerställa den vårdbehövandes välfärd, hälsa och säkerhet. Kommunen beslutar i sista hand hur vården under närståendevårdarens ledighet eller annan frånvaro ska ordnas. Ordnandet av vård med hjälp av en avlösare förutsätter dock att närståendevårdaren samtycker till det. Man ska även beakta åsikten hos den person som får närståendevård när man planerar att ordna vården med hjälp av en avlösare. Arrangemanget ska alltid vara förenligt med vad som är bäst för personen som får vård.

Om personens lämplighet som närståendevårdare föreskrivs i 3 § 3 punkten i lagen om stöd för närståendevård, enligt vilken närståendevårdarens hälsa och funktionsförmåga ska svara mot de krav som närståendevården ställer. Denna förutsättning gäller även avlösare. Avlösarens lämplighet ska alltid bedömas övergripande med tanke på den person som ska vårdas, med beaktande av de krav som vården ställer.

För den som vårdas genom stöd för närståendevård ska en vård- och serviceplan alltid uppgöras (lag om stöd för närståendevård 7 §), i vilken inkluderas anlitande av avlösarservice under närståendevårdarens ledighet eller annan frånvaro.

För avlösarservice under närståendevårdarens lagstadgade ledighet, som ersätter den vård och omsorg som närståendevårdaren ger, kan kommunerna ta ut en avgift enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992, 6 b §). År 2011 är avgiften som högst 10,60 euro per dygn. Kommunerna kan besluta om avgifterna för avlösarservice under närståendevårdarens ledighet eller annan frånvaro. Avgiften kan som högst motsvara de kostnader som orsakas av tillhandahållandet av servicen.

Dessutom ingår kommunen ett uppdragsavtal med avlösaren. Ett uppdragsavtal ska ingås separat för varje vårdbehövande för den vårdtid under vilken en avlösare avlöser närståendevårdaren. Kommunen kan därmed ingå flera uppdragsavtal med en avlösare som gäller flera olika vårdbehövande.

I det uppdragsavtal som kommunen ingått med en avlösare ska parterna:

komma överens om beloppet och sättet för betalning av vårdarvodet till avlösaren, vid behov komma överens om ersättning för de kostnader som avlösaren orsakas, komma överens om uppdragsavtalets giltighetstid, och vid behov komma överens om andra frågor som gäller den vård som avlösaren ger.

Kommunen beslutar om grunderna för fastställande av det arvode som betalas till en avlösare. Beloppet av arvodet till närståendevårdarens avlösare är inte bundet till de arvoden som enligt 5 § i lagen om stöd för närståendevård betalas till närståendevårdare, utan beloppet ska avtalas separat mellan kommunen och avlösaren. Arvodena till avlösaren kan till exempel bestämmas per timme eller per dygn. Kommunen beslutar även huruvida arvodet alltid är detsamma eller om det differentieras enligt hur bindande och krävande avlösarservicen är. 

Kommunen beslutar om ersättning ska betalas till avlösaren för de kostnader som eventuellt orsakas avlösaren när han eller hon avlöser närståendevårdaren. Ersättningar för kostnaderna är i regel skattepliktig förvärvsinkomst. Ytterligare information om hur kostnadsersättningarna behandlas i skattehänseende finns vid årsskiftet i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisningar samt arbetsgivarens handbok för hur man fyller i en årsanmälan.

Ett uppdragsavtal som ingås med en avlösare kan gälla tills vidare eller för viss tid. Om avtalet är i kraft vid årsskiftet, bestäms beloppet av vårdarvodet enligt 6 § i lagen om stöd för närståendevård.

Bestämmelser om avlösarens arbetsrättsliga ställning, pensionsskydd och olycksfallsförsäkring finns i 4 a § 3 mom. Avlösaren har samma arbetsrättsliga ställning och omfattas av ett likadant pensions- och olycksfallsförsäkringsskydd som närståendevårdaren (lag om stöd för närståendevård 10 §). Avlösaren står inte i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen till den kommun som har ingått avtalet eller till den vårdbehövande eller den vårdbehövandes vårdnadshavare. Bestämmelser om pensionsskydd för avlösare finns i lagen om kommunala pensioner (549/2003) och kommunerna ska med tanke på olycksfall som kan inträffa för avlösare teckna en försäkring enligt 57 § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring. 

Lagens 4 a § om ändring av lagen om stöd för närståendevård som gäller avlösarservice under närståendevårdarens ledighet och annan frånvaro träder i kraft 1.8.2011.

Ytterligare information

Riitta Kuusisto, regeringsråd, tfn 09 - 160 74360, [email protected]
Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 09 - 160 77438, [email protected]

Kommuninfo
Sivun alkuun