Hyppää sisältöön
Media

Apteekkien verkkopalveluiden nykytilasta ja kehittämisestä keskusteltiin sidosryhmätilaisuudessa 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2021 14.58
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti apteekkien verkkopalvelutoimintaa ja sen kehittämistä koskevan keskustelutilaisuuden 24.11.2021. Tilaisuuden tarkoituksena oli keskustella näkemyksistä ja kehitysehdotuksista verkkoapteekkitoiminnan valmistelun tueksi. Tilaisuuteen osallistui lääkkeiden vähittäisjakelun toimijoita, edunvalvontajärjestöjä, potilasjärjestöjä ja viranomaisia. 

Lääkeasioiden uudistuksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa lääkitysturvallisuus ja -neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus.

Lääkeasioiden uudistus jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen: 1) apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittäminen, 2) lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittäminen ja 3) lääkehoidon tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittäminen. 

Osana apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämistä on tarkoituksena etsiä keinoja lääkkeiden etämyynnin ja apteekkien verkkokauppatoiminnan kehittämiseksi.

Tilaisuuteen osallistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että kehitysehdotuksien pitää lähteä asiakkaiden tarpeista ja mahdollisten muutosten tulee palvella asiakkaita ja lääkkeiden käyttäjiä. Verkkoapteekkitoiminnan tulee omalta osaltaan edistää lääkkeiden käyttäjien rationaalista lääkehoitoa, lääkkeiden saatavuutta ja palveluiden saavutettavuutta. Farmaseuttinen neuvonta nähtiin tärkeänä osana näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Keskusteluissa nousi esille kysymys, onko verkkoapteekkitoiminnan tarkoitus täydentää maamme fyysistä apteekkiverkostoa vai korvata sitä. Kysymystä pidettiin erittäin oleellisena sekä itse valmistelutyön sekä sen pohjalta tehtävien kehittämisehdotusten kannalta. Keskusteluissa korostettiin, että kehittämisen tulisi lähteä rationaalisen lääkehoidon tavoitteista eikä kaupallisista lähtökohdista. 

Osallistujat nostivat esille useita nykyisen sääntelykehikon tuomia haasteita kehittää toimintaa sekä esittävät useita konkreettisia ratkaisuehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Muun muassa Kanta-järjestelmän lainsäädännön uudistamista ja tiedonvälitystä ehdotettiin kehitettäväksi siten, että reseptilääkkeiden etätoimittamisprosessia voitaisiin kehittää nykyistä asiakaslähtöisempään suuntaan.

Nykyisen sääntelyn koettiin sitovan etäasioinnin toteuttamisvaihtoehdot liiaksi fyysisen asioinnin malliin, jolloin verkkoasioinnin erityispiirteet eivät tule huomioiduksi. Lisäksi toivottiin viranomaisohjausta verkkoapteekeista tapahtuvien etäkuljetusten järjestämisen yhdenmukaistamiseksi.  

Tilaisuudessa esiin nousseet ehdotukset ja näkökulmat olivat erittäin hyviä ja ne tullaan huomioimaan apteekkitalouden ja lääkkeiden vähittäisjakelun kehittämistyössä, jota jatketaan osana lääkeasioiden uudistusta.

Lääkeasioiden uudistus
Sivun alkuun