FI SV

Säteilysuojelu

SäteilysuojeluSosiaali- ja terveysministeriö vastaa säteilylain noudattamisen ylimmästä johdosta ja ohjaa väestön, työntekijöiden ja potilaiden suojelemista haitalliselta säteilyltä.

Sosiaali- ja terveysministeriö

  • valmistelee säteilyturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja muuta ohjeistusta
  • antaa lausuntoja säteilysuojauskysymyksistä
  • seuraa ja ohjaa säteilyasioiden kehitystä ja toimeenpanoa.

Säteilysuojelusta säädetään laissa

Säteilysuojelusta säädetään säteilylaissa.

Väestöä suojellaan sekä ionisoivalta että ionisoimattomalta säteilyltä. Tarkempaa tietoa säteilystä ja sen vaikutuksista on koottu Säteilyturvakeskuksen sivuille.

Viranomaisten vastuut säteilysuojelussa

Varsinainen toimija ja valvoja niin suojaus- kuin muissakin säteilylainsäädännön asioissa on STM:n alainen Säteilyturvakeskus (STUK).

STM ohjaa STUK:ia myös silloin, kun kysymys on terveydensuojelulain mukaisista asioista. Tällaisia ovat solariumvalvonta ja valmiusasiat, kuten laaja-alaisen säteilyvaaran torjuminen.

Sosiaali- ja terveysministeriön Säteilyturvan neuvottelukunta toimii yhteistyöelimenä ja asiantuntijana säteilyturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Se seuraa säteilyturvallisuuden yleistä kehitystä ja antaa säteilyturvallisuuteen liittyviä lausuntoja. 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa ydinenergian käyttöön liittyvästä säteilyturvallisuudesta ydinvoimalaitoksilla, ydinturvallisuudesta ja säteilylähteiden kaupan ja kaupallisen valmistuksen valvonnasta ja ohjauksesta.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT) tarkoituksena on ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla ja edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa ydinenergian rauhanomaisen käytön tutkimusta erityisesti säteilysuojelun näkökulmasta.

Hallitusohjelman mukaisesti Suomi jatkaa ja uudistaa lähialueyhteistyötä Venäjän kanssa. Ydinturvallisuus on yksi lähialueyhteistyön keskeisistä tavoitteista.

Ulkoministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle on siirretty1,5 miljoonan euron suuruinen lähialueyhteistyömääräraha Luoteis-Venäjällä tehtävään ydinturvallisuusyhteistyöhön.

Keskeisiä asetuksia säteilysuojelusta

Sosiaali- ja terveysministeriön antamat asetukset tarkentavat säteilylakia.

Säteilyturvakeskuksen sivulle on listattu kaikki säteilyturvallisuusalan keskeinen lainsäädäntö.

Säteilysuojelun kansainvälinen sääntely

Suomi on Euroopan Unionin jäsenenä luovuttanut erityisesti ionisoivaan säteilyyn liittyvää lainsäädäntövaltaa Euratom-yhteisölle, joka komission aloitteesta ja neuvoston päätöksellä säätää säteilynsuojelua jäsenmaissa ohjaavia Euratom-direktiivejä. 

Lisätietoja

Mikko Paunio, lääkintöneuvos 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163312   etunimi.sukunimi@stm.fi


Helena Korpinen, hallitussihteeri 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163317   etunimi.sukunimi@stm.fi