FI SV

Kotipalvelu- ja kotisairaanhoitomaksut

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko hoito tilapäistä vai jatkuvaa ja säännöllistä.

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä vuonna 2016 ja 2017

  • enintään 19,10 euroa, jos kotikäynnin suorittaa lääkäri tai hammaslääkäri,
  • enintään 12,10 euroa, jos kotikäynnin suorittaa sairaanhoitaja tai kodinhoitaja.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa jatkuvaa kotisairaanhoitoa.

Jatkuvasta hoidosta voidaan periä kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun, määrän, saajan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot. Enimmäismaksuihin tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi.

Kuukausimaksun enimmäismaksuprosentit tulorajan ylittävistä bruttotuloista perheen koon mukaan ovat 1.1.2016 alkaen seuraavat 

Henkilömäärä Tuloraja euroa/kk Maksuprosentti
1 573

35

2 1 057 22
3  1 657 18
4 2 050 15
5 2 481 13
6 2 849 11

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä.

Tuloiksi ei lasketa asumistukea ja muita tiettyyn tarkoitukseen maksettavia tukia.

Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksut

Omaishoitajan vapaapäivänä annettava hoito saa maksaa hoidettavalle enintään 11,50 euroa päivältä.

Lisätietoja

Johanna Huovinen, hallitussihteeri 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI   etunimi.sukunimi@stm.fi