Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020–2023

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020–2023 on kokoaa yhteen pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvo-ohjelma perustuu hallitusohjelmaan ja tukee osaltaan sen toimeenpanoa.

Ohjelma on väline tasa-arvopolitiikan koordinoimiseksi valtioneuvostossa. Siihen on koottu eri ministeriöiden vastuulla olevat toimenpiteet. Ohjelmaa myös toimeenpannaan kaikissa ministeriöissä.

Ohjelma on jaettu seitsemään lukuun:

  • Työelämän ja taloudellisen päätöksenteon tasa-arvon parantaminen
  • Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja hoivan nykyistä tasaisempi jakaminen
  • Sukupuolten tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa
  • Naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan vähentäminen
  • Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten aseman parantaminen
  • Sukupuolten tasa-arvon edistäminen keskeisissä uudistuksissa ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
  • Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Euroopan unionissa ja kansainvälisessä toiminnassa

Jokainen luku sisältää tilannekuvan, hallituksen tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet, jotka tämän ohjelman puitteissa tehdään.

Tasa-arvo-ohjelmassa ei keskitytä tavoitteiden ja mittareiden asettamiseen. Ne määritellään tasa-arvoselonteossa, joka annetaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Riitta Martikainen, tasa-arvoneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163548