Informationshantering inom hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdens servicesystem ska utgå från klienternas behov. Genom elektronisk informationshantering kan medborgare och yrkesutbildad personal få tillgång till aktuella
uppgifter och moderna verktyg. Även ledningen kan ta hjälp av dessa för att göra bedömningar och fatta beslut.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med intressentgrupperna fastställt en strategi för informationshanteringen inom social- och hälsovården som sträcker sig till år 2020.

Helhetsarkitektur är nära anknuten med genomförandet av strategin, och strategins synvinklar har också använts för att strukturera helhetsarkitekturen. Helhetsarkitekturen är en metod med hjälp av vilken man kan planera verksamheten och informationshanteringen tillsammans.

Strategins prioriteringar och social- och hälsovårdsreformens krav har utarbetats inom Kajakki-projektet tillsammans med olika aktörer.

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri - sote-yhteiset palvelut ja terveydenhuolto 2020 (en rapport om helhetsarkitektur på finska)

Bestämmelser om informationshantering finns i flera lagar

Det finns bestämmelser om digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovården i flera lagar och förordningar.

Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat bestämmelser och anvisningar om strukturerad information inom informationshanteringen.

Arbetsfördelning bland nationella aktörer

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den strategiska styrningen av informationshanteringen inom social- och hälsovården, lagstiftningen samt det internationella och tväradministrativa samarbetet.

Institutet för hälsa och välfärds uppgifter består av operativ projekthantering, finansieringsstyrning, kravspecifikationer avseende kompatibilitet med Kanta, kodtjänsten samt funktionella specifikationer och datainnehåll enligt processer

Folkpensionsanstalten ansvarar för uppbyggnad, testning och underhåll av Kanta-tjänsterna.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira för ett register över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och den roll- och attributdatatjänst som baserar sig på dess uppgifter.

Befolkningsregistercentralen upprätthåller certifikattjänster för hälso- och sjukvården och beviljar aktivkort som är avsedda att användas inom hälso- och sjukvården.

En delegation främjar genomförandet av riksomfattande informationssystemtjänster.

Digitala tjänster utvecklas kontinuerligt

Digitalisering är ett viktigt verktyg vid reformen av social- och hälsovården. IKT-lösningar och digitalisering är verktyg för bättre service för klienterna inom social- och hälsovården samt för att upprätthålla och utveckla välbefinnandet och funktionsförmågan. Med elektroniska tjänster kan man även stödja medborgarnas möjligheter att själva upprätthålla sin funktionsförmåga och hälsa.

Tjänsterna utvecklas bland annat i regeringens spetsprojekt.

Riksomfattande informationssystemtjänster är i bruk i hela landet

Inom social- och hälsovården har man övergått till riksomfattande informationssystemtjänster. Kanta-tjänsterna är avsedda att betjäna medborgare samt yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Kanta-tjänsterna omfattar för närvarande det elektroniska receptet, patientdataarkivet och möjligheten att se sina patientuppgifter via nätet (Mina Kanta-sidor).

Tjänsternas innehåll kommer stegvis att utvidgas till bland annat socialvårdstjänster och mun- och tandvårdstjänster samt det personliga hälsokontot avsett för medborgarna.

 

Lisätietoja

Minna Saario, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163146