Omaishoito

Omaishoito - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa omaishoidon lainsäädännön valmistelusta sekä yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota hyvinvointialue järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoidon tuen myöntämisedellytyksistä ja sisällöstä säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa.

Omaishoidosta päätös ja sopimus

Hyvinvointialue tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Hyvinvointialue ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi hyvinvointialue, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelman hoidettavalle.

Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettavalle:

  • omaishoito
  • hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltävät sosiaali- ja terveyspalvelut
  • omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut

Omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle:

  • hoitopalkkio
  • vapaa
  • eläke- ja tapaturmavakuutus 
  • hoitotehtävää tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut

Omaishoitajan palkkiot ja vapaat

Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot löydät sivulta ohjeet ja suositukset.

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lakisääteisen vapaan lisäksi hyvinvointialue voi myöntää omaishoitajalle myös enemmän vapaapäiviä ja alle vuorokauden mittaisia virkistysvapaita. 

Omaishoito on hoidettavalle yleensä maksutonta, mutta hyvinvointialue voi periä hoidettavalta myös maksun. 

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettavien palvelujen asiakasmaksusta on säädetty erikseen. Hyvinvointialueet voivat periä muista omaishoitoa tukevista palveluista samat maksut kuin sosiaali- ja terveyspalveluista muutoinkin peritään. 

Sosiaalihuoltolain mukainen vapaa omaistaan tai läheistään hoitavalle henkilölle

Hyvinvointialue voi tarvittaessa järjestää tuen tarpeessa olevan henkilön omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita sosiaalihuoltolain perusteella. Vapaan edellytyksenä on hoidon päivittäisen sitovuuden ja hoitavan henkilön tuen tarve sekä se, että omaisen tai läheisen antama hoito ja huolenpito on kirjattu hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Ohjeita omaishoidon toteuttamisesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut opastusta omaishoidon tuesta ja koonnut siihen liittyvää oikeuskäytäntöä Vammaispalvelujen käsikirjaan.

Omaishoitoa koskevien lainmuutosten soveltamisesta on ohjeita Kuntainfossa

Aluehallintovirastot valvovat omaishoidon asiakkaiden oikeusturvan toteutumista.

Lisätietoja

Sanna Ahonen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163092   Sähköpostiosoite:


Kaarina Tuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163340   Sähköpostiosoite:

Ajankohtaista