Omaishoito

Omaishoito - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa omaishoidon lainsäädännön valmistelusta sekä yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoidon tuen myöntämisedellytyksistä ja sisällöstä säädetään laissa omaishoidon tuesta.

Omaishoidosta päätös ja sopimus

Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelman hoidettavalle.

Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettavalle:

  • omaishoito
  • hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
  • omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut

Omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle:

  • hoitopalkkio
  • vapaa
  • eläke- ja tapaturmavakuutus 
  • sosiaalipalvelut

Omaishoitajan palkkiot ja etuudet

Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lakisääteisen vapaan lisäksi kunta voi myöntää omaishoitajalle myös enemmän vapaapäiviä ja alle vuorokauden mittaisia virkistysvapaita. Kunta voi harkintansa mukaan myöntää vapaapäiviä ja virkistysvapaita myös muille kuin lakisääteiseen vapaaseen oikeutetuille omaishoitajille. 

Omaishoito on hoidettavalle yleensä maksutonta, mutta kunta voi periä hoidettavalta myös maksun.

Sosiaalihuoltolain mukainen vapaa omaistaan tai läheistään hoitavalle henkilölle

Kunta voi tarvittaessa järjestää tuen tarpeessa olevan henkilön omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita sosiaalihuoltolain perusteella. Vapaan edellytyksenä on hoidon päivittäisen sitovuuden ja hoitavan henkilön tuen tarve sekä se, että omaisen tai läheisen antama hoito ja huolenpito on kirjattu hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Ohjeita omaishoidon toteuttamisesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut opastusta omaishoidon tuesta ja koonnut siihen liittyvää oikeuskäytäntöä Vammaispalvelujen käsikirjaan.

Omaishoitoa koskevien lainmuutosten soveltamisesta on ohjeita Kuntainfossa

Aluehallintovirastot valvovat omaishoidon asiakkaiden oikeusturvan toteutumista.

Lisätietoja

Anne-Mari Raassina, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163405