Neuvolat

Neuvolapalveluita tarjotaan kaikille raskaana oleville naisille, lasta odottaville perheille ja alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen.

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnasta säädetään laissa

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnasta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Neuvolatoiminnan valtakunnallisesti yhtenäinen laatu- ja palvelutaso varmistetaan asetuksella.

Neuvolatoimintaan sisältyvät

  • sikiön terveen kasvun ja kehityksen sekä raskaana olevan ja synnyttäneen naisen terveyden seuranta ja edistäminen
  • lapsen terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • lapsen suun terveydentilan seuranta
  • vanhemmuuden ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen
  • lapsen kodin ja muun kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen terveellisyyden edistäminen
  • lapsen ja perheen erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä lapsen ja perheen tukeminen ja tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen.

Neuvolatyö on keskeinen osa perusterveydenhuollon ehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Hyvinvointialueet vastaavat äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen järjestämisestä. Jokaisella hyvinvointialueella laaditaan alueellinen neuvolasuunnitelma, joka on osa alueellista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.  

Neuvolat tekevät yhteistyötä muun muassa varhaiskasvatuksesta, lastensuojelusta ja muusta sosiaalitoimesta sekä erikoissairaanhoidosta vastaavien toimijoiden kanssa.
 
Äitiys- ja lastenneuvolan palvelut perustuvat huolellisesti toteutettuihin määräaikaisiin terveystarkastuksiin ja terveysneuvontaan, joissa huomioidaan yksilöiden ja perheiden tarpeet. Vanhemmuuden tukemiseksi järjestetään neljä laajaa terveystarkastusta, joissa arvioidaan koko perheen terveyttä, hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Viranomaisten vastuut neuvolatoiminnassa

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja valvoo äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii neuvolatoiminnan kehittämisestä ja seurannasta. THL:n sivuilta saa tarkempaa tietoa neuvoloiden toiminnasta ja terveystarkastuksista.

THL  julkaisee ohjeistuksia, järjestää koulutuksia ja kokoaa neuvolatoimintaa koskevia seurantatietoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot valvovat neuvolatoimintaa.

Oppaita ja suosituksia neuvolatyöhön

Neuvolatyötä koskevat kansalliset ohjeistukset on koottu Neuko-tietokantaan. 

Se sisältää äitiys- ja lastenneuvolan ammattilaisten käyttöön uusinta näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansalliset ohjeistukset ja suositukset.

Tietokanta tarjoaa terveydenhoitajille, kätilöille ja lääkäreille laajan tietopaketin, jonka avulla mm. määräaikaisten terveystarkastusten teko on toteutettavissa yhdenmukaisesti, mutta kuitenkin yksilölliset tarpeet huomioiden. Kaikille avoin, maksuton tietopaketti on myös päättäjien, opiskelijoiden, kouluttajien ja kaikkien kansalaisten käytettävissä.  

Sukupuolten tasa-arvo neuvolan asiakastyössä -oppaan tarkoituksena on tukea neuvolan terveydenhoitajia sekä muita sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä toteuttamaan sukupuolten tasa-arvoa käytännön työssään lapsiperheiden kanssa.

Lisätietoja

Pia Suvivuo, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU Puhelin:0295163517   Sähköpostiosoite: