Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Minister Pekonen: Under Finlands EU-ordförandeskap har man aktivt sökt lösningar på problemen med tillgången till läkemedel

Social- och hälsovårdsministeriet 16.12.2019 13.25
Kolumn

Under de senaste åren har störningar i tillgången till läkemedel ökat och gäller hela EU. Hanteringen och förebyggandet av störningar i tillgången förutsätter gränsöverskridande samarbete mellan myndigheterna och aktörerna inom läkemedelsbranschen.

Europeiska kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) arbetar redan med att hitta lösningar på problemen med tillgången till läkemedel. Att lösa problemen är en av Europeiska läkemedelsmyndighetens prioriteringar.

Finland har som rådsordförande aktivt bidragit till att diskussionerna mellan Europeiska unionens medlemsländer och kommissionen om hur störningar i tillgången till läkemedel ska kunna hanteras fortsatt. Frågan togs också upp på bred front vid mötet mellan EU:s ministrar med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, som samlades under Finlands ledning i Bryssel den 9 december 2019.

Finlands mål var att fortsätta diskussionerna om konkreta sätt att lösa problemen med tillgången och att kartlägga medlemsländernas synpunkter på hur det strategiska samarbetet på EU-nivå kunde intensifieras för att säkerställa tillgången. Ett annat viktigt mål var att hitta sätt att förbättra uppföljningen av åtgärdernas effekter.

Finland fick tack för att frågan togs upp till diskussion. Ministrarna med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor var i stor utsträckning eniga om att samarbetet behöver intensifieras. Den nederländska delegationens förslag om att rådet och kommissionen tillsammans ska utarbeta en särskild arbetsplan för läkemedelsbranschen för 2020–2024 fick ett stort understöd.

Det allmänna budskapet från medlemsländerna var att kommissionen bör analysera orsakerna till läkemedelsbrist och till exempel identifiera de läkemedel som i fortsättningen ska tillverkas i Europa. Den europeiska läkemedelstillverkningen bör vid behov säkerställas genom lämpliga incitament. De olika inläggen visade att lösningarna på problemen med tillgången till läkemedel är starkt kopplade till EU:s industripolitik.

Finland kommer också i fortsättningen att sträva efter att minska problemen med tillgången och bland annat att aktivt delta i kommissionens och Europeiska läkemedelsmyndighetens expertarbete.

Olägenheterna från störningar i tillgången måste hållas under kontroll

De problem som ligger bakom störningarna i tillgången går inte att lösa på nationell nivå. Man måste dock försöka kontrollera effekterna av dem. I specifika situationer ska läkemedelsanvändarens ställning tryggas så bra som möjligt.

Det är alltid innehavarna av försäljningstillstånd för läkemedel och läkemedelsindustrin som har huvudansvaret för lanseringen av läkemedel på marknaden, för förebyggandet av problem med tillgången till läkemedel och informerandet om problemsituationer.

Om beredskapen och den proaktiva kommunikationen om störningar i tillgången är otillräcklig, uppstår det problemsituationer där det behövs ett smidigt samarbete och en smidig kommunikation mellan alla aktörer inom läkemedelsförsörjningen, yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillsynsmyndigheten.

Störningar i tillgången och följderna av dem ska i mån av möjlighet också förebyggas genom lagstiftning och utveckling av den nationella verksamheten på läkemedelsmarknaden. När färdplanen för läkemedelsärenden genomförs är avsikten att på ett täckande sätt bedöma behoven av att ändra läkemedelslagstiftningen, också med tanke på tillgången till läkemedel. Huruvida tillgången till läkemedel är tryggad ska överlag alltid bedömas i samband med förändringar i branschen.

Störningar i tillgången till läkemedel bör alltid orsaka så lite olägenheter som möjligt för både hälso- och sjukvården och läkemedelsanvändarna.

Aino-Kaisa Pekonen
social- och hälsovårdsminister