Etätyöt koronavirustilanteessa

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö puoltavat toistaiseksi voimassa olevan valtakunnallisen etätyösuosituksen jatkamista kesän yli kaikilla kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla.

Ministeriöt arvioivat, että etätyösuosituksen jatkamiselle on vahvat perusteet, kunnes rokotusten etenemisessä on saavutettu tavoiteltu 70 prosentin kattavuus ja erilaisten rajoitustoimenpiteiden purkamisen vaikutukset selviävät.

Perusteita voimassaolon jatkamiseksi tarkastellaan uudelleen elokuussa 2021.

Etätyösuosituksen perusteet

Koska epidemiatilanne on erilainen maan eri osissa, etätyösuosituksen käyttöönottoa on syytä soveltaa ensisijaisesti alueellisesti (esimerkiksi sairaanhoitopiiri- tai työssäkäyntialuekohtaisesti).

Etätyösuositusta annettaessa on huomioitava koko työssäkäyntialueen epidemiologinen tilanne, jonka arvioinnissa käytetään useita eri mittareita. Epidemiologinen tilannekuva julkaistaan viikoittain THL:n sivuilla:

Ohjeita etätyöhön koronavirusepidemian aikana

Monella työpaikalla etätyö on tuttua ja pelisäännöt selvät. Koronavirusepidemian vuoksi etätyötä tehdään nyt myös sellaisilla työpaikoilla, joissa sitä ei aiemmin ole tehty.

Työterveyslaitos on julkaissut runsaasti koronavirustilannetta koskevia ohjeita työpaikoille.

Työterveyslaitos on myös laatinut työnantajille ja työntekijöille yleiset ohjeet koronavirustartuntojen ehkäisystä työpaikoilla.

Työnantaja vastaa työturvallisuudesta myös etätyössä

Työnantajan vastuulla on selvittää työssä esiintyvät haitta- ja vaaratekijät sekä työpaikalla että etätöissä. Haitta- ja vaaratekijöiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle täytyy arvioida ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden torjumiseksi.

Työnantajan on arvioitava työpaikalle saapumisen tarpeellisuus työntekijöiden terveyden näkökulmasta. Jos työnantaja sallii tai velvoittaa työntekijöitä tulemaan työpaikalle, on työntekijöille annettava ohjeet siitä, miten työ voidaan tehdä niin, että tartuntariskiä ei ole.

Lisää koronaviruksesta ja työsuojelusta:

Etätyö voi ehkäistä koronaviruksen leviämistä

Koronavirusepidemian aikana etätyötä on syytä tehdä kotona viruksen leviämisriskin pienentämiseksi.

Etätyö vähentää fyysisiä lähikontakteja työpaikoilla ja se vähentää todennäköisesti myös työmatkoihin liittyviä tartuntoja esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä.

Etätyöllä ja muilla suosituksilla sekä rajoituksilla on ollut myös merkittävä työtekijöiden sairauspoissaoloja vähentävä vaikutus. Esimerkiksi valtiolla sairauspoissaolot ovat pienentyneet lähes 50 prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019.