STM linjannut lääkepolitiikan keskeisiä periaatteita

Sosiaali- ja terveysministeriö 8.9.2003 6.33
Tiedote 237/2003

Lääkehuollon tulevaisuuden tavoitteiden lähtökohtana on turvata hyvän lääkehoidon edellytykset samalla kun ylläpidetään nykyinen korkeatasoinen lääketurvallisuus ja lääkkeiden hyvä alueellinen saatavuus. Lääkehoitojen kehittämiseksi on välttämätöntä turvata lääketutkimuksen toimintaedellytykset. Samalla on huolehdittava siitä, että lääkekustannusten kasvu ei heikennä ihmisten mahdollisuutta saada parhaita käytettävissä olevia lääkehoitoja. Tässä ovat avainasemassa lääkkeiden rationaalinen määrääminen ja käyttö. Tähän liittyen on parannettava väestön mahdollisuuksia saada asiallista ja riippumatonta tietoa lääkehoidoista ja niiden mahdollisuuksista.

Myös lääkealan hallinnon toimivuutta on arvioitava. Keskeinen osa lääkevalvontaa on kansallisten viranomaisten integroituminen EU:n lääkevalvontaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteet lääkepolitiikaksi vuoteen 2010 ovat:
1) lääketurvallisuuden taso on korkea
2) lääkkeiden määrääminen on rationaalista
3) lääkkeiden alueellisesti kattava saatavuus on turvattu
4) lääkkeiden käyttö on asianmukaista
5) lääkekustannukset ovat kohtuulliset sekä potilaalle että yhteiskunnalle
6) hallintojärjestelmä on läpinäkyvä
7) eläinlääkinnän tarpeet on otettu huomioon lääkehuollossa
8) Suomi on aktiivinen ja arvostettu toimija eurooppalaisessa lääkevalvonnassa
9) lääketutkimusta edistetään.

Lääkepolitiikka 2010 -julkaisussa avataan kaikkia em. asiakohtia. Lääkekustannusten kehitys on koko terveydenhuollon kannalta avainasemassa, ja sitä tarkastellaan asiakirjassa hieman muita kohtia laajemmin. Oikein toteutettu rationaalinen lääkehoito voi myös alentaa muita hoitokustannuksia, ja niitä onkin syytä tarkastella kokonaisuutena, ja kohdentaa niukat voimavarat kustannustehokkaisiin hoitomenetelmiin. Lääkekustannusten kasvua rajoitettaessa toimenpiteet on toteutettava siten, että kustannuksia ei siirretä osapuolelta toiselle. Lähtökohtana on oltava kokonaiskustannusten kasvun rajoittaminen ja tätä kautta saatavan hyödyn kohdentaminen laajasti yhteiskuntaan.

Sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmän uudistaminen on vireillä ja sitä jatketaan niin, että korvausjärjestelmä muodostuu entistä selvemmäksi ja johdonmukaisemmaksi. Lisäksi sairausvakuutus muutetaan vakuutusperusteiseksi siten, että sen kustannukset katetaan kokonaan sairausvakuutusmaksuilla. Nykyisin osa menoista katetaan valtion takuusuorituksilla.

Sairausvakuutusjärjestelmää edelleen kehitettäessä pyritään kotitalouskohtaiseen vuosikattoon, jota voitaisiin tarvittaessa alentaa tulojen vähäisyyden perusteella. Pidemmän aikavälin tavoitteena on sairausvakuutuksen maksukattojen ja kunnallisen terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen.

Avohoidon lääkejakelu toteutetaan jatkossakin kokonaisuudessaan apteekkiverkoston kautta. Kattava alueellinen lääkejakelu aiheuttaa kustannuksia, jotka katetaan nykyisin osin apteekkimaksulla. Apteekkimaksulla ja siihen liittyvällä lääkkeiden vähittäismyyntihintoihin sisältyvän katteen sääntelyllä turvataan pienten apteekkien toimintaedellytyksiä. Lääkkeiden vähittäismyyntihintojen alentamiseksi on apteekkimaksu tarkoitus poistaa asteittain. Samalla lääkejakelun alueellinen kattavuus turvataan sivuapteekkien ja lääkekaappien avulla.

Apteekkimaksun poistoon liittyen lääketaksaa uudistetaan siten, että kaikkein kalleimpien lääkkeiden hintoja alennetaan leikkaamalla apteekkien myyntikatetta. Lääkkeiden samanhintaisuusjärjestelmä säilytetään, koska lääkehuolto on osa sosiaaliturvajärjestelmää ja säännellyllä lääkkeiden hinnoittelulla voidaan turvata väestön yhdenvertaisuus lääkkeiden saannissa asuinpaikasta riippumatta.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Pekka Järvinen, puh. 09-160 73800

>> Lääkepolitiikka 2010 -julkaisu