Hallituksen esitys STM/2024/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 13/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. +358 295 163 288

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysturvalain muuttamisesta annettua lakia ja kumottavaksi työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 12 luku, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 ja 2 § sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 13 §.

Muutokset koskisivat ansiopäivärahan määrää, palkansaajan työssäoloehdon kertymistä sekä kuntien velvollisuutta järjestää kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuus eräille työttömille työnhakijoille.

Esityksen tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta ja lisätä työllisyyttä parantamalla työllistymiseen liittyviä kannustimia. Tavoitteiden saavuttamiseksi palkansaajalle tai yrittäjälle maksettava ansiopäiväraha porrastettaisiin niin, että päiväraha alenisi työttömyyden pitkittyessä. Lisäksi palkansaajan työssäoloehdon kertymisen osalta ehdotetaan, että palkkatuettu työ ei jatkossa pääsääntöisesti kerryttäisi työssäoloehtoa, vaan olisi koko kestollaan peruste pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Poikkeuksena pääsääntöön palkkatuettu työ, jossa palkkatuki on myönnetty alentuneesti työkykyisen työllistämiseen tai 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen kerryttäisi työssäoloehtoa nykysäännöksiä vastaavasti sen jälkeen kun työ on kestänyt 10 kuukautta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eräistä ikäsidonnaisista poikkeuksista luovuttaisiin, minkä myötä ikääntyvien ansiopäivärahaoikeuteen sovellettaisiin samoja säännöksiä kuin muiden työttömien.

Esityksessä ehdotetaan myös, että työttömän kotikunnan velvoite järjestää työntekomahdollisuus kumottaisiin ja samoin kumottaisiin työvoimaviranomaisen velvoite järjestää palvelu työssäoloehdon täyttämiseksi.

Näiden ehdotusten lisäksi, 2.9.2024 alkaen sovellettavan palkansaajan työssäoloehdon soveltamisen tukemiseksi, esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi omavastuuaikaa ja ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määrittelyä koskevista poikkeussäännöksistä, joiden tavoite on liittynyt 26 kalenteriviikon mittaisen työssäoloehdon toimeenpanoon. Esityksessä ehdotetaan myös tehtäväksi eräitä muutoksia, joilla tuetaan ja täsmennetään 1.1.2024 voimaan tulleen työttömyysturvalain muuttamisesta annetun lain toimeenpanoa.

Esitys liittyy hallituksen ohjelman työhön kannustavaa sosiaaliturvaa koskevaan kokonaisuuteen. Esityksen tavoitteena on vähentää työttömyysetuusmenoa noin 373 miljoonalla eurolla, mikä vahvistaisi julkista taloutta nettomääräisesti noin 276 miljoonalla eurolla. Lisäksi esityksen on arvioitu lisäävän työllisyyttä noin 18 700 henkilöllä, minkä arvioidaan vahvistavan julkista taloutta noin 458 miljoonalla eurolla.

Esitys liittyy vuoden 2024 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen.

Lait on tarkoitettu pääsääntöisesti tulemaan voimaan 2.9.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.