Valtioneuvoston asetus STM/2023/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2023 13.35

Sosiaali- ja terveysministeriö

1. Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja 2. Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. +358 295 163 201

Asia

Ehdotetuilla muutoksilla säädettäisiin tarkemmin taloudellisen etuuden jaksotukseen, työssäoloehdon kertymiseen ja ansiopäivärahan suuruuden määrittämiseen liittyvistä yksityiskohdista, joista on säädetty muutoin työttömyysturvalaissa.

Asetukset ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja Valtioneuvoston asetuksen työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.