Valtioneuvoston asetus STM/2024/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2024 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Noora Pajukoski, p. +358 295 163 710

Asia

Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä. Asetuksella täsmennettäisiin ja selkeytettäisiin raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua. Ehdotetulla asetuksella kumottaisiin voimassa oleva lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta annettu valtioneuvoston asetus (603/2015).

Työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/37/EY (jäljempänä syöpädirektiivi) on muutettu syöpädirektiivin neljännellä päivitysdirektiivillä (EU) 2022/431. Tässä yhteydessä syöpädirektiivin soveltamisala laajennettiin kattamaan myös lisääntymisterveydelle vaaralliset kemialliset aineet. Jatkossa kaikkien hedelmällisessä iässä olevien työntekijöiden lisääntymisterveydelle vaarallisista kemiallisista tekijöistä säädetään kansallisesti syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä työssä annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Tämän seurauksena ehdotettuun raskaussuojeluasetukseen jäisi vain raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelu. Samalla täsmennettäisiin ja selkeytettäisiin toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annettu neuvoston direktiivin 92/85/ETY kansallista täytäntöönpanoa.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 5.4.2024.

Esitys

Valtioneuvoston antaa asetuksen raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.