Hallituksen esitys STM/2022/188

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta

HE 307/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Noora Silmonen, Lakimies, esittelijä p.+35 8295163266
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poikkeusolojen vakuutustakuusta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on selkeyttää vakuutustakuisiin liittyvää sääntelyä ja edistää sääntelyn toimivuutta. Esityksessä täsmennetään poikkeusolojen vakuutustakuisiin liittyviä menettelyitä, viranomaisten toimivaltuuksia ja tietojenvaihtoa koskevia säännöksiä. Valtioneuvosto voi myöntää vakuutustakuun laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Valtioneuvoston yleisistunto tekee päätökset vakuutustakuista sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset myönnetyn vakuutustakuun perusteella tehtävistä suorituksista vakuutuslaitokselle. Valtiokonttori huolehtii maksusuorituksista sekä hallinnoi ja valvoo vakuutustakuita. Poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön apuna. Lisäksi säädettäisiin vakuutustakuisiin liittyvästä harkinnasta Suomen kansainvälisen aseman perusteella. Tarkemmat säännökset voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole suoria vaikutuksia julkiseen talouteen. Poikkeusolojen vakuutustakuiden avulla edistetään kuljetusten jatkumista, joten esityksellä voi olla laajoja välillisiä vaikutuksia väestön toimeentuloon ja talouselämän toimivuuteen poikkeusoloissa ja normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen