Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/147

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain 5 luvun ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 6 luvun 19 §:n muuttamisesta (HE 198/2022 vp; EV 131/2022 vp)

HE 198/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Minna Lehmuskero, Ylimatemaatikko, esittelijä p.029 5163342
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain vakuutusyhtiölain 5 luvun muuttamisesta ja lain lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 6 luvun 19 §:n muuttamisesta ja määrää lain työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 sekä lain vakuutusyhtiölain 5 luvun muuttamisesta ja lain lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 6 luvun 19 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen