Sosiaali- ja terveysministeriön päätös STM/2022/166

« Raha-asiainvaliokunta 10.11.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ehdotus vuoden 2023 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistamiseksi

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Minna Lehmuskero, Ylimatemaatikko, esittelijä p.029 5163342
Asia
Työntekijän eläkelain (TyEL) mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on pohjana, kun maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen työeläkevakuutusmaksun perusprosentti ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti sekä työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosentti annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla. MYEL:iin ja YEL:iin liittyy merkittävä valtionosuus. Vuonna 2023 keskimääräinen TyEL:n mukainen työeläkevakuutusmaksu olisi 24,84 % palkoista. Vuoden 2023 maksu sisältää työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 (195/2020) annetun lain 1 § 2 momentin mukaisen työeläkemaksun alennuksesta syntyneen vajeen kuolettamista 0,44 prosenttiyksikköä. Vuoden 2023 maksu ja alennuksen kuoletus ovat 0,01 prosenttiyksikköä pienemmät kuin vuonna 2022. Kuoletus huomioidaan työnantajan keskimääräisessä maksussa, joka olisi edelleen noin 17,4 %. Työntekijän työeläkevakuutusmaksu olisi 7,15 % ja korotettu 53–62-vuotiaiden työeläkevakuutusmaksu olisi 8,65 %. Työntekijän maksuosuudet pysyvät samoina kuin vuonna 2022. Vuonna 2020 työeläkevakuutusmaksun tasosta säädettiin kesken vuotta poikkeuksellisesti lailla työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 (195/2020). Kyseisellä lailla alennettiin TyEL-maksua 1.5.2020 alkaen 2,6 prosenttiyksikköä ja alennus oli voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Maksunalennus kohdistui työeläkevakuutusmaksun työnantajan osuuteen eikä alennuksella ollut vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun. Lailla helpotettiin yksityisellä sektorilla toimivien työnantajien asemaa koronaviruspandemian aiheuttamassa tilanteessa. Työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 annetun lain mukaan työeläkemaksun alennuksesta syntynyt vaje maksukertymään kuoletetaan korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksua vuosina 2022–2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saataisiin täysimääräisesti kompensoitua. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen tasausvastuun pienentymisen euromäärästä (851/2021) mukaan työeläkemaksun tilapäisestä alennuksesta syntyneen vajeen kokonaismäärä on 1 075 miljoonaa euroa. Vaje kuoletetaan korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksua arvion mukaan noin 0,45 prosenttiyksikköä per vuosi. Vuonna 2023 tilapäistä maksualennuksen vaikutusta kuoletetaan toista kertaa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Taloudellisten vaikutusten arviointi on rajattu MYEL:n ja YEL:n mukaisiin valtionosuuksiin. TyEL:n mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on pohjana, kun MYEL:n mukainen työeläkevakuutusmaksun perusprosentti ja YEL:n mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 annetun lain 7 §:n mukaan maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosentissa ja yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosentissa ei oteta huomioon kyseisen lain 1 § 2 momentin mukaista työeläkemaksun korotusta. Vuonna 2023 MYEL 22 §:n mukainen perusprosentti ja YEL 114 §:n mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti olisivat siten 24,10 % ja vastaavat 53–62-vuotiaiden korotetut työeläkevakuutusmaksuprosentit olisivat 25,60 %. Maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2022. MYEL 135 §:n mukaan maatalousyrittäjien eläkelaitos ja valtio vastaavat sanotun lain mukaisten eläkkeiden ja muiden etuuksien kustannuksista. Valtion kustannettava osuus on arvion mukaan 778,3 miljoonaa euroa, joka on 82,8 % MYEL:n mukaisista kokonaiskuluista vuonna 2023. Valtion kustannettava osuus koskee valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen momenttia 33.40.51. YEL 139 §:n mukaan eläkelaitokset vastaavat sanotun lain mukaisista eläkkeistä ja muista etuuksista aiheutuvista kustannuksista vakuutusmaksuvastuunsa suhteessa. Jos vakuutusmaksuvastuu ei tähän riitä, suorittaa valtio 140 §:n nojalla puuttuvan osan. Valtion kustannettava osuus on arvion mukaan 503,5 miljoonaa euroa eli 33,3 % YEL:n mukaisesta eläkemenosta vuonna 2023. Valtion kustannettava osuus koskee valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen momenttia 33.40.52.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio