Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/248

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2021–2023

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 029 5163713
Asia
Suomen huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat terveydelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Huumausainepolitiikassaan valtioneuvosto painottaa pitkäjänteisen perustason työn jatkamista ja kehittämistä, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä huumausaineiden kysynnän ja tarjonnan vähentämistoimien tasapainoisuutta, haittojen vähentämistä ja perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamista. Valtioneuvoston periaatepäätöksellä huumausainepolitiikasta jatketaan kansallista yhteistyötä huumehaittojen ehkäisemiseksi. Periaatepäätös on jatkoa aiemmille periaatepäätöksille 1999–2000, 2001–2003, 2004–2007, 2008–2011, 2012–2015, 2016–2019. Periaatepäätöksessä kuvataan lyhyesti hallituskauden tärkeimmät huumausainepoliittisen yhteistyön tavoitteet: 1) ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen, 3) huumausainerikollisuuden torjunta ja rikosvastuun toteuttaminen 4) huumausaineriippuvuuden hoito 5) huumeongelman haittojen vähentäminen 6) huumetiedonkeruu ja -tutkimus sekä tiedonkulku sekä 7) EU- ja kansainvälinen yhteistyö. Kansallinen huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä seuraa periaatepäätöksen toimenpiteiden edistymistä.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen huumausainepolitiikasta 2021–2023
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Periaatepäätöksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. YHTEISKUNNALLISET: Hallinnonalojen välinen yhteistyö tukee ehkäisevää työtä ja huumausaineista aiheutuvien riskien ja haittojen vähentämistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen