Hyppää sisältöön
Media

Vakuutusyritysten tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia koskevaa lainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2003 12.22
Tiedote 337/2003

Vakuutusyritysten tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia ja näihin liittyvää tietojen vaihtoa koskevat lait halutaan sopeuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Direktiivin tarkoituksena on luoda sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja velkojien suojaa varten yhtenäiset säännökset. Direktiivi ei pyri harmonisoimaan jäsenvaltioiden vakuutusyritysten tervehdyttämistoimenpiteitä, selvitystilaa ja konkurssia koskevaa lainsäädäntöä, vaan tarkoituksena eri jäsenvaltioissa voimassa olevien menettelyjen vastavuoroinen tunnustaminen ja viranomaisten välinen yhteistyö.

Hallitus esittää muutosta vakuutusyhtiölakiin, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettuun lakiin ja vakuutusyhdistyslakiin. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 20.marraskuuta.

Ehdotuksen mukaan vakuutusyrityksen kotivaltion viranomaiset ovat toimivaltaisia päättämään vakuutusyritystä ja sen muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa sijaitsevia sivuliikkeitä koskevista tervehdyttämistoimenpiteistä sekä selvitystilasta ja konkurssista. Vakuutusyrityksen tervehdyttämistoimenpiteen sekä selvitystilan ja konkurssin aloittaminen ja toteuttaminen tapahtuisi vakuutusyrityksen kotijäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Kotijäsenvaltio on se jäsenvaltio, jossa yritys on saanut toimiluvan. Ehdotuksen tarkoituksena on direktiivissä edellytetyllä tavalla selventää kansainvälistä toimivaltaa. Suomalaisia vakuutusyhtiöitä koskevissa säädöksissä säädetään toimivallasta suhteessa suomalaiseen vakuutusyhtiöön. Ulkomaisia vakuutusyhtiöitä koskevassa sääntelyssä taas on tunnustettava muun toimivaltaisen ETA-valtion aloittama menettely ulkomaista ETA-vakuutusyhtiötä kohtaan.Lakiin lisättäisiin uudet säännökset sovellettavasta laista. Säännökset ovat tarpeen niitä tilanteita varten, kun vakuutusyhtiö harjoittaa rajat ylittävää toimintaa ja toimivalta aloittaa tervehdyttämistoimi, selvitystila tai konkurssi on Suomella, mutta menettelyllä on vaikutuksia muissa ETA-valtioissa.

Muita muutoksia lakeihin ovat mm. vakuutusyritysten omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon ja menettelytapasäännöksien täsmentäminen direktiivin vaatimusten vuoksi ja Suomen viranomaisten kolmansien maiden viranomaisille tietojen luovuttamista koskevan oikeuden täsmentäminen. Lakiin lisättäisiin myös säännökset Vakuutusvalvontaviraston oikeudesta kieltää vakuutusyhtiötä suorittamasta vakuutuksen takaisinostoarvoa vakuutuksenottajille. Vakuutussaatavien etuoikeutta koskevaa sääntelyä ehdotetaan selkeytettäväksi siten, että vakuutussaatavilla on selvitystilassa ja konkurssissa etuoikeus vakuutusyrityksen kaikkiin varoihin muihin saataviin nähden. Lait tulevat voimaan mahdollisimman pian niiden vahvistamisen jälkeen.Lisätietoja: hallitusneuvos Juhani Turunen puh. 09 -160 74470

Sivun alkuun