Hyppää sisältöön
Media

Vakuutettujen tiedonsaantioikeus paranee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2005 10.39
Tiedote -

Hallitus esittää muutettavaksi eläkesäätiölakia, vakuutuskassalakia ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia siten, että kyseiset lait sopeutetaan ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (lisäeläkedirektiivi 2003/41/EY). Tässä vaiheessa on tarkoitus saattaa voimaan direktiivistä johtuvat välttämättömät lain muutokset. Tällaisia ovat esimerkiksi vakuutettujen etujen turvaamiseksi säädettävät tiedonantosäännökset, Vakuutusvalvontaviraston valvontavaltuuksia koskevat täsmennykset sekä säännökset, jotka koskevat rajat ylittävää toimintaa, omaisuudenhoitajia ja säilytysyhteisöjä, vastuuvelan ja eläkevastuun laskentaa sekä sijoitustoimintaa.

Vakuutettujen etujen turvaamiseksi säädettävät tiedonantosäännökset

Direktiivin olennaisena tavoitteena on, että eläkejärjestelmän jäsenille ja edunsaajille tarjotaan riittävästi tietoa eläkejärjestelmän ehdoista, erityisesti eläkejärjestelmän osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakiin ehdotetaan lisättäväksi direktiivin pakolliset tiedonantosäännökset. Vakuutettujen tiedonsaantioikeuksien turvaamiseksi ehdotetaan lisäksi, että laissa säädetyt uudet tiedonantovelvoitteet kerrottaisiin myös eläkesäätiöiden ja -kassojen säännöissä. Lisäksi säännöissä kerrottaisiin miten ja milloin kyseiset tiedot annetaan toimintapiiriin kuuluville (jäsenille) ja vapaakirjan saaneille henkilöille sekä eläkkeensaajille. Ehdotetulla säännöksellä pyritään varmistamaan, että vakuutetut tietävät etukäteen, mitä tietoja heillä on oikeus saada, ja milloin niistä tulisi heille tiedottaa, ja mitä tietoja heillä on oikeus saada pyynnöstä. Sääntöihin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset vakuutettujen ja edunsaajien oikeusturvakeinoista. Ehdotuksella pyritään lisäämään vakuutettujen tietoisuutta heille kuuluvista oikeuksista.

Vakuutettujen etujen huomioon ottaminen

Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset eläkesäätiön ja vakuutuskassan johtoa koskevasta velvoitteesta hoitaa eläkesäätiötä ja vakuutuskassoja ammattitaitoisesti ottaen huomioon toimintapiiriin kuuluvien ja vapaakirjan saaneiden henkilöiden ja eläkkeensaajien edut. Ehdotus perustuu direktiivin säännöksiin, joissa korostetaan laitoksen ja laitoksen johdon velvollisuutta suojata jäsenten ja edunsaajien edut asianmukaisesti. Ehdotuksen mukaan vakuutettujen etujen huomioon ottaminen tulisi olla eläkesäätiö- ja vakuutuskassatoiminnan johtava yleisperiaate, jonka noudattamista valvoisi Vakuutusvalvontavirasto. Yleisperiaatteen mukaisesti johdon päätösten ja niiden täytäntöönpanon tulisi olla johdonmukaista ja yhdenvertaista. Esimerkiksi epäselviä sääntöjä tulisi tulkita vakuutettujen eduksi.

Alle sadan henkilön lisäeläkelaitokset

Direktiivin mukaan kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle on mahdollistaa jättää lisäeläkelaitokset, jotka hallinnoivat järjestelmiä, joiden yhteinen jäsenmäärä on alle sata henkilöä. Koska direktiivin säännökset turvaavat vakuutettujen etuja, ja koska vakuutettujen oikeuksien laajuus ei voi olla riippuvainen eläkelaitoksen jäsenmäärästä, esitystä laadittaessa ei katsottu perustelluksi rajata pieniä eläkelaitoksia direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen direktiivistä johtuvat säännökset saatettaisiin kansallisesti voimaan kaikkien lisäeläketoimintaa harjoittavia eläkesäätiöiden ja -kassojen osalta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 6. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Lisätietoja: hallitussihteeri Pia Rinne p. (09) 160 73751

Sivun alkuun