Hyppää sisältöön
Media

Uusi geenitekniikkalaki laajentaa, täsmentää ja yhdenmukaistaa riskinarviointia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2004 11.00
Tiedote -

Geenitekniikkalakia ehdotetaan muutettavaksi avoimen käytön osalta. Esityksellä pantaisiin toimeen asiaa koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ja selkiytettäviksi geenitekniikkalain suljettua käyttöä koskevia säännöksiä. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällön torstaina 1. huhtikuuta. Presidentin on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnalle perjantaina 1. huhtikuuta.

Geenitekniikkalailla säädellään geenitekniikalla muunnettujen organismien sekä suljettua että avointa käyttöä. Suljetulla käytöllä tarkoitetaan lähinnä laboratoriotiloissa ja kasvihuoneissa tapahtuvaa tutkimustoimintaa sekä teollista tuotantotoimintaa. Avoimella käytöllä tarkoitetaan tutkimus- ja kehittämiskoetta sekä muuntogeenisistä organismeista koostuvien tai niitä sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttamista.

Ehdotetulla lailla laajennettaisiin, täsmennettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin muuntogeenisten elävien organismien käyttöä koskevaa riskinarviointia, jossa otettaisiin huomioon suorat, välilliset, välittömät ja viipeellä ilmenevät ympäristö- ja terveysvaikutukset. Lisäksi ehdotetaan, että markkinoille saatetuille tuotteille laaditaan seurantasuunnitelma, jonka avulla voidaan havaita muuntogeenisten organismien mahdolliset vaikutukset ihmisen ja eläinten terveyteen sekä ympäristöön sen jälkeen, kun niitä onsaatettu markkinoille. Tuotteen markkinoille saattamista koskeva kirjallinen lupa annettaisiin määräajaksi. Lakiin lisättäisiin myös säännökset tuotteiden pakollisista pakkausmerkinnöistä.

Laissa säädettäisiin yleisön oikeudesta tulla kuulluksi, kun haetaan lupaa muuntogeenisten organismien tarkoitukselliseen levittämiseen muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa, esimerkiksi kenttätutkimuksessa. Yleisöllä olisi myös oikeus tutustua tällaista levittämistä koskeviin geenitekniikan rekisterissä oleviin tietoihin. Esityksellä lisättäisiin geenitekniikan lautakunnan tiedottamisvelvollisuutta päätöksistä, jotka koskevat tarkoituksellista ympäristöön levittämistä. Markkinoitavien tuotteiden osalta kuulemisen järjestää Euroopan yhteisöjen komissio.

Laissa säädettäisiin myös siitä, että geenitekniikkalain käytännön valvonta siirrettäisiin geenitekniikan lautakunnalta eri ministeriöiden alaisille viranomaisille.

Lain jakautumista ilmoituksenvaraiseen ja luvanvaraiseen toimintaan korostettaisiin ottamalla lakiin hakemuksen määritelmä.

Lain terminologiaa muutettaisiin myös siten, että termi ”geenitekniikalla muunnettu” muutettaisiin termiksi ”muuntogeeninen”. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2004 aikana.

Lisätietoja: johtaja Risto Aurola, puh. 160 74127

Sivun alkuun