Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uudet asetukset tarkentavat sairausvakuutuslakia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2004 12.55
Tiedote -

Valtioneuvosto antoi torstaina 30. joulukuuta yhdeksän uutta asetusta, jotka liittyvät vuoden 2005 alusta voimaan tulevaan uuteen sairausvakuutuslakiin. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi torstaina neljä uutta asetusta, jotka myös liittyvät uuteen sairausvakuutuslakiin. Uudet asetukset vastaavat pääosin nyt voimassa olevia valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia sekä Kansaneläkelaitoksen hallituksen päätöksiä. Kaikki asetukset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2005.

Vuoden 2005 alusta lukien korvattaviin kliinisiin ravintovalmisteisiin tulee uusia valmisteita. Lisäksi määritellään ne lääketieteellisesti painavat syyt, joiden perusteella erityishoitorahaa voidaan maksaa yli 150 päivältä.

Erityishoitorahan maksaminen yli 150 päivältä

Vaikka pääsääntöisesti vuoden 2005 alusta lukien erityishoitorahaa voidaan maksaa enintään 150 päivältä, painavista lääketieteellisistä syistä sitä voidaan maksaa tätä pidemmältä ajalta. Painavia lääketieteellisiä syitä ovat muun muassa infektioriskin tai immunosupression tapaiset hengenvaaralliset tilat, jotka edellyttävät lapsen jatkuvaa valvontaa. Tällaisesta tilasta voi olla kyse esimerkiksi akuutin leukemian intensiivihoidon aikana, vaikka lapsi olisikin kotihoidossa. Painava lääketieteellinen syy on kyseessä myös vaikeiden tapaturmien ja palovammojen jälkihoidossa sekä kuolevan lapsen hoidossa. Dialyysihoito voi myös olla painava lääketieteellinen syy, jos hoidot vaativat vanhemman jatkuvaa läsnäoloa. Myös muu vastaava painava lääketieteellinen syy voisi oikeuttaa erityishoitorahaan yli 150 arkipäivän ajalta. (Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta)

Lääketieteellisin perustein korvattavat kliiniset ravintovalmisteet

Kliinisiin ravintovalmisteisiin, joista korvataan 75 prosenttia 5 euroa ylittävistä kustannuksista kultakin ostokerralta, lisättiin kohtaan "Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt" MCT-öljy -niminen valmiste. Sairausnimikkeeseen "Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat" lisättiin Fresubin Energy Fibre -niminen ravintovalmiste. Kliinisiin ravintovalmisteisiin, joista korvataan 50 prosenttia 10 euroa ylittävistä kustannuksista kultakin ostokerralta, sairausnimikkeisiin "Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt" ja "Lasten vaikeat aliravitsemustilat" lisättiin Fresubin protein energy Drink -valmiste.

Resource Energidrink -nimisen valmisteen nimi muutettiin Resource Energy - nimiseksi. Nutrison concentrated -niminen valmiste poistettiin korvattavien valmisteiden luettelosta.

(Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista.)

Perityistä palkkioista maksetut korvaukset

Kela korvaa sairausvakuutuslaissa tarkemmin määritellyn yksityisen palveluntuottajan tekemän tutkimuksen tai antaman hoidon kustannuksia. Korvattavien kustannusten enimmäismäärästä (taksat ja niiden perusteet) säädetään asetuksella ja Kelan päätöksellä. Vuoden 2005 taksat vastaavat pääosin aiemmin voimassa olleita taksoja. Erillinen lääkärin sairaalapalkkiotaksan peruste kuitenkin poistuu. Myös niin sanottua käyntiaikakorotusta koskevaa taksan perustetta täsmennetään. Palkkiotaksoissa tarkoitettuja euromääriä voidaan korottaa enintään 100 prosentilla, jos tutkimus on suoritettu tai hoito annettu arkipäivisin kello 21.00-7.00 välisenä aikana, lauantaina tai pyhäpäivän aattona kello 18.00 jälkeen taikka sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä.

(Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista)

Vuoden 2005 alusta voimaan tulevat valtioneuvoston asetukset:

- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista
- Valtioneuvoston asetus erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavista sairauksista
- Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta.
- Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä
- Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 eräitä säännöksiä
- Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta

Vuoden 2005 alusta voimaan tulevat sosiaali- ja terveysministeriön asetukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut seuraavat asetukset uuteen sairausvakuutuslakiin liittyen:

- STM:n asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 1 pykälän 2 momentissa tarkoitettujen lääketieteellisin perustein välttämättömien, ilman lääkemääräystä myytävien lääkevalmisteiden korvaamisesta
- STM:n asetus sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta
- STM:n asetus sairausvakuutuslain 2 luvun 4 §:n mukaisista perusteista avohoidon ja laitoshoidon määrittelemiseksi
- STM:n asetus lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja erityiskorvattavuuden hakemisesta ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä

Lisätietoja hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti puh. (09) 160 73174 ja hallitussihteeri Virpi Korhonen puh. (09) 160 73914.

Sivun alkuun