Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utkast till nytt bostadsbidrag går på remiss

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.12.2013 11.08
Pressmeddelande -

Propositionen som social- och hälsovårdsministeriet har berett gällande en ny lag om det allmänna bostadsbidraget går på remiss den 12 december. Målet med reformen är att göra fastställandet av bostadsbidrag enklare och tydligare. I propositionen föreslås dessutom en ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

Det föreslås att det allmänna bostadsbidraget för personer som bor på hyra ska ändras så att definitionen av godtagbara boendeutgifter ändras i enlighet med modellen med helhetshyra. På så sätt påverkas maximibeloppet för godtagbara boendeutgifter endast av bostadens läge och hushållets storlek Man vill förtydliga den utifrån inkomsterna fastställda självriskandelen så att självrisken fixeras enligt hushållets storlek och antalet minderåriga barn. Således kommer självrisken på samma inkomstnivå att minska om hushållets storlek och antalet minderåriga barn ökar.

Det föreslås även ändringar av det allmänna bostadsbidraget för personer som bor i ägarbostäder.  Enligt propositionen ska egendom i fortsättningen inte påverka bostadsbidragets belopp. Även motiveringarna för beviljande av bidrag ska i fortsättningen regleras av en lag i stället för en förordning.

I och med reformen av det allmänna bostadsbidraget ändras bidraget för många stödtagare. Uppskattningsvis 72 procent av stödtagarna kommer att få ett högre bidrag eller samma som i nuläget medan cirka 28 procent får ett lägre bidrag. Höjningen av de maximala boendeutgifterna med 50 euro och sänkningen av självriskandelen med åtta procent i enlighet med regeringsprogrammet minskar avsevärt antalet stödtagare vars stöd minskar enbart på grund av de strukturella förändringarna i stödsystemet. Man uppskattar att bostadsbidragsutgifterna sammanlagt ökar med 68 miljoner euro per år.

I lagförslaget föreslås även en ändring av förhållandet mellan bostadsbidraget för pensionstagare och det allmänna bostadsbidraget. I fortsättningen avskaffas rätten att välja mellan dessa två stöd varvid barnfamiljer som har fått bidrag för pensionstagare överförs till det allmänna bostadsbidraget. Dessutom föreslås att bostadsbidraget för pensionstagare tydligare anknyts till erhållande av pension. Därmed får en person, som inte är berättigad till bostadsbidrag för pensionstagare, allmänt bostadsbidrag trots att han eller hon fyllt 65 år. 

Bostadsbidragsreformen baseras på reformförslag av SATA-kommittén, som utrett reformen av bostadsbidraget. I propositionen har man dessutom beaktat redan tidigare överenskomna förbättringsförslag för bostadsbidraget gällande höjningen av de maximala boendeutgifterna och sänkningen av självriskandelarna.

Eftersom den strukturella förändringen av bostadsbidragssystemet har en mycket betydande omfattning ber man om utlåtanden från många olika håll, bland annat från olika ministerier, myndigheter och organisationer. Man begär att utlåtandena lämnas in senast fredagen den 24 januari 2014. Målsättningen är att de nya lagarna ska träda i kraft i början av 2015.

Ytterligare information

Raimo Kärkkäinen, bostadsråd, tfn 02951 63302
Kari Ilmonen, direktör, tfn 02951 63299På vår webbplats

Stöd för boende

Asumistukilain uudistaminen
Lausuntopyyntö (pdf, 22.4 kB)
Luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamiseksi (pdf , 265 kB)

 

 

Sivun alkuun