Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ungdomsgaranti och tobaksprodukter diskuteras vid mötet för EU:s sysselsättning

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.6.2013 6.00
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet meddelar

EU:s sysselsättnings- och socialministrar sammanträder i Luxemburg den 20-21 juni. På mötesagendan finns bl.a. diskussioner om ungdomsarbetslöshet, EU:s rekommendationer om ekonomisk och sysselsättningspolitik samt ett nytt direktiv om tobaksprodukter. Finland representeras vid mötet av arbetsminister Lauri Ihalainen och omsorgsminister Susanna Huovinen.

Finland betonar vikten av en effektiv implementering av rekommendationen om ungdomsgaranti, som EU antog våren 2013. En förutsättning för att ungdomsgarantin kan verkställas är att man säkerställer tillräcklig finansiering för denna. Medel för Europeiska socialfondens nya programperiod bör också användas för att åtgärda ungdomsarbetslösheten.

Hälsorådet har som mål att nå samförstånd om förslaget till ett nytt direktiv om tobaksprodukter. Syftet med förslaget är i synnerhet att förebygga att unga börjar röka. Finland stöder ordförandelandet Irlands kompromissförslag. Direktivet skulle reglera ytterförpackningarna och varningsmärkningarna för tobaksprodukter. Det skulle också begränsa användning av smakämnen i tobaksprodukter, såsom mentol. Försäljning av snus ska fortfarande vara förbjudet inom EU, med undantag av Sverige.

Det nuvarande direktivet är från år 2001.De nya forskningsrönen, de förändrade marknadsförhållandena och den internationella utvecklingen har krävt en revidering av direktivet.

Ministrarna kommer också att diskutera kommissionens landsspecifika rekommendationer för i år som gäller ekonomi och sysselsättning. Finland godkänner rekommendationen som kommissionen riktat till Finland i fråga om åtgärdande av långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet. Finland har redan beslutat genomföra rekommendationen också med medel från Europeiska socialfonden. Också rekommendationen om förhållandet mellan löner och produktivitet, där det konstateras att man vid genomförandet ska respektera arbetsmarknadsorganisationernas avtalsfrihet, kan godkännas. Finland godkänner också rekommendationen om att höja den faktiska pensionsåldern genom att koppla pensionsåldern eller pensionsförmånerna till förändringar i förväntad återstående livslängd.

Avsikten är att också avtala om direktivet som reglerar tjänstepensionsförsäkring och som främjar arbetstagares fria rörlighet mellan medlemsstaterna. Förslagets inverkan på Finland är inte betydande, eftersom andelen frivilliga tilläggspensionsarrangemang utgör ungefär 2-3 procent av det totala pensionsskyddet i Finland.

Finland anser det också viktigt att snart nå enighet om de föreslagna ändringarna i direktivet om utstationerade arbetstagare. Förslaget syftar till att förbättra implementeringen av direktivet bl.a. genom att effektivera samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter samt verkställigheten av administrativa sanktioner. Kommissionen har också föreslagit bestämmelser om tillsyn och beställarens ansvar, men något beslut om detta kommer inte att fattas i rådet.

Finland hoppas på en snabb lösning också i fråga om förslaget som gäller Europeiska globaliseringsfonden (EGF).

Mer uppgifter:

Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0605
Kari Paaso, direktör, SHM, tfn 02951 63340 (direktivet om tobaksprodukter)
Tuomas Leppo, överinspektör, SHM,tfn 02951 63120 (hälsofrågor)
Merja Mustonen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 02951 63116 (sociala frågor)Susanna Huovinen
EU
Sivun alkuun