Hyppää sisältöön
Media

Ulkomaalaislaki sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2004 7.30
Tiedote -

Uusi ulkomaalaislaki tuli voimaan 1. toukokuuta tänä vuonna. Se aiheutti muutoksia eräisiin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa koskeviin lakeihin.

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen

Kuuluuko Suomeen ulkomailta tuleva henkilö asumiseen perustuvan sosiaaliturvan piiriin ratkaistaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön perusteella. Ratkaisun asiassa tekee Kansaneläkelaitos. Uusi ulkomaalaislaki ei tuo muutosta tähän. Asumiseen perustuvaan sosiaaliturvaan on oikeus Suomessa vakinaisesti asuvilla henkilöillä. EU-maasta Suomeen tulevalla on oikeus asumiseen perustuvaan sosiaaliturvaan ainakin työskentelyn ajan, vaikka hänen ei voitaisi katsoa asuvan Suomessa.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Siinä on otettu huomioon myös ulkomaalaislain säännökset muun muassa oleskeluluvista. Lähtökohtana sosiaaliturvan piiriin kuulumiselle on, että maassa oleskelu on laillista. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomailta maahan tulevalla henkilöllä on oltava mahdolliset ulkomaalaislain edellyttämät maassa oleskelua koskevat luvat ja asiakirjat.

Työsuojelukysymykset

Työsuojeluhallinto valvoo työntekijän oleskelulupia. Työnantajan on varmistauduttava siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Edellytys vastaa asiallisesti voimassa olevaa sääntelyä. Uutta on se, että velvoitteen noudattamisen valvonta kuuluu työsuojeluviranomaiselle.

Työnantajan on säilytettävä tiedot ulkomaalaisista työntekijöistä

Työnantaja velvoitetaan säilyttämään työpaikalla tiedot palveluksessa olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että tiedot ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Työnantajan on säilytettävä tiedot neljä vuotta ulkomaalaisen palvelussuhteen päättymisestä. Velvoitteen noudattamisen valvonta kuuluu työsuojeluviranomaiselle.

Tiedoista tulee käydä ilmi kunkin yksittäisen työntekijän henkilötiedot sekä se, perustuuko työntekijän työnteko-oikeus EU tai ETA-maan kansalaisuuteen, voimassaolevaan työntekijän oleskelulupaan (työntekijän työluvan voimassaoloaika) vai muuhun laissa säädettyyn työnteko-oikeuden perustavaan seikkaan. Merkitystä ei ole sillä, missä työantajan henkilörekisterissä (esim. osa työnantajan henkilöstöhallinnon rekisteriä) tiedot säilytetään ja kuinka itsenäisestä henkilörekisteristä on kysymys. Käytännössä työnantaja voi pitää tätä tarkoitusta varten erillistä ajan tasalla olevaa luetteloa ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista.

Työnantajan velvoite säilyttää työpaikalla tiedot palveluksessaan olevista ulkomaalaisista ei koske työn teettäjää. Velvoitteesta säilyttää tiedot palveluksessaan olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista vastaa ainoastaan työnantaja tai tämän edustaja eikä työn teettäjä taikka tilaaja.

Työsuojeluvalvonnan lähtökohtana on, että valvontatoimenpiteet kohdennetaan työnantajaan.

Tarvittaessa työsuojeluvalvonnassa voidaan puhutella tai saada kirjallisia tietoja myös työskenteleviltä henkilöiltä.

Rikkomuksista ilmoitetaan poliisille

Jos työsuojeluviranomaisella on todennäköisiä perusteita epäillä työnantajaa luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä, asiasta on ilmoitettava poliisille.

Työsopimuslaki

Palkkalaskelman antamatta jättäminen on rangaistavaa

Työsopimuslakia muutettiin siten, että työntekijän pyynnöstä palkkalaskelman antamatta jättäminen viipymättä on laiminlyöntinä rangaistavaa.

Palkkaa maksettaessa työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta käy ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Ellei työnantaja suostu antamaan palkkalaskelmaa työntekijälle, työntekijä voi turvautua työsuojeluviranomaisen apuun. Työsuojeluviranomaiset voivat pyrkiä ohjein ja neuvoin saamaan työnantaja täyttämään velvoitteensa. Viime kädessä työnantaja voidaan tuomita työsopimuslakirikkomuksesta sakkoon.

Työntekijälle palkkalaskelman antamisajankohdalla saattaa olla suuri merkitys, koska sairausvakuutus- ja työttömyysturvalain mukaisten päivärahojen laskemista varten tulee toimittaa luotettava selvitys ansioista. Palkkalaskelma tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden varmistua maksetun palkan sekä ennakonpidätysten oikeellisuudesta. Esimerkiksi ulkomaisten työntekijöiden työstään saama palkka saatetaan usein maksaa suoraan työntekijän kotimaahan tämän osoittamalle tilille tai henkilölle. Palkkalaskelman avulla työntekijöillä on mahdollisuus selvittää työsopimusosapuolten kesken sovitun ja toisaalta todellisuudessa maksetun vastikkeen vastaavuus. Palkkalaskelmalla on myös merkitystä työsuhteen vähimmäisehtojen täyttymistä valvottaessa.

Työsopimuslain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset.

Sosiaali- ja terveysviranomaisten tiedonantovelvollisuus

Ulkomaalaislaissa on toimeentuloedellytystä koskeva yleissäännös. Sen mukaan yhteiskunta ei vastaa ulkomaalaisen oleskelusta aiheutuvista kustannuksista, vaan niistä vastaa oleskeluluvan saaja itse. Toimeentuloedellytykseen on myös poikkeuksia. Edellytys ei koske esimerkiksi Suomen kansalaisen perheenjäseniä ja pakolaisaseman tai vastaavan syyn perusteella oleskeluluvan saaneita.

Toimeentuloedellytyksiin liittyen sosiaaliviranomaisten tietojenantamista koskevia säännöksiä on täsmennetty. Sosiaaliviranomaiselle on lain myötä tullut velvollisuus auttaa selvittämään, voidaanko henkilön toimeentuloa pitää turvattuna. Tätä varten on luovutettava tiedot siitä, onko hakijalle myönnetty toimeentulotukea tai muuta vastaavaa etuutta, sekä muut seikat, joilla saattaa olla merkitystä henkilön ulkomaalaislain tai kansalaisuuslain mukaisen asian käsittelyssä.

Perheenyhdistämistilanteissa sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisilta voidaan pyytää lausunto henkilön sosiaalisesta tai terveydentilasta. Sosiaaliviranomaisen lausunnossa voidaan arvioida muun muassa lapsen edun toteutumista. Terveydenhuoltoviranomaisille lausunnonantovelvollisuus on kokonaan uusi. Terveydenhuoltoviranomaisen lausunto voi koskea esimerkiksi sitä, kykeneekö Suomessa asuva ulkomaalainen esimerkiksi mielenterveydellisistä syistä huolehtimaan maahan tulevista alaikäisistä lapsista, tai onko Suomessa asuvan ulkomaalaisen terveydentila sellainen, että sen takia olisi syytä myöntää oleskelulupa hänen läheiselleen.

Lisätietoja:

Yleistä ulkomaalaislaista: sisäministeriön internet-sivut: www.intermin.fi
Ulkomaalaisviraston internet-sivut: www.uvi.fi

Ulkomaalisten työntekoon liittyen: työministeriön internet-sivut: www.mol.fi

Työsuojeluun liittyen: valvontajohtaja Jaakko Itäkannas, STM, [email protected], puh. 03-260 8516, 09-160 73210, 040 758 1105

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonantoon liittyen:
hallitusneuvos Riitta Kuusisto, STM, puh. 09-160 74360 ja hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, STM, puh. 09-160 74352

Sivun alkuun