Hyppää sisältöön
Media

Työelämän joustoturva, tasa-arvo ja työkyky esillä EU-ministerikokouksessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.7.2006 17.30
Tiedote -

Euroopan unionin työ-, sosiaali- ja terveysministerit kokoontuivat 7. heinäkuuta Finlandia-talolla Helsingissä epäviralliseen kokoukseen. Puheenjohtajamaata kokouksessa edustivat työministeri Tarja Filatov, sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen ja peruspalveluministeri Liisa Hyssälä. Kokoukseen osallistui 41 työ-, sosiaali- ja terveysministeriä EU-maista, Efta-puheenjohtajamaa Norjasta ja EU-hakijamaista. Työllisyys- ja sosiaaliasioiden komissaari Vladimir Spidla sekä terveysasioista vastaava komissaari Markos Kyprianou osallistuivat myös kokoukseen.

Kokouksessa keskityttiin globalisaation ja väestön ikärakenteen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin.

Täysistunnon jälkeen kokous jakaantui kolmeen työryhmään. Kukin Suomen ministeri johti yhden työryhmän työtä. Niiden ryhmien alateemoja olivat olivat työn tuottavuus ja laatu, terveyden edistäminen työpaikoilla sekä miesten ja naisten työurien pidentäminen sosiaalipolitiikan avulla.

Tasapaino työelämän turvallisuudelle ja joustolle

Työministeri Tarja Filatovin johtaman työryhmän teemana oli työn tuottavuuden nostaminen työn laatua kehittämällä. Työryhmään osallistui komissaari Vladimir Spidla ja 21 ministeriä tai delegaation johtajaa.

Työryhmä totesi, että Euroopassa syntyy ja häviää työpaikkoja enemmän kuin koskaan. Rakennemuutos on välttämätön, jotta yritykset sopeutuvat markkinoiden muutoksiin. Tuottavuuden nostaminen ei ole vain yritysten sisäinen asia. Myös valtiovallalla ja työmarkkinajärjestöillä tulee olla merkittävä rooli. Tuottavuutta on nostettava sosiaalisesti kestävällä ja eurooppalaista hyvinvointia tukevalla tavalla. Se onnistuu parhaiten kehittämällä innovatiivisesti työn laatua.

Tuottavuuden lisääminen työelämän laatua kehittämällä vaatii onnistunutta työllisyyspolitiikkaa sekä tehokkaita työpaikkatason toimia. Kokouksessa vertailtiin kokemuksia jäsenvaltioiden ja työmarkkinajärjestöjen toteuttamista tai suunnittelemista toimista.

Keskustelussa korostettiin tarvetta analysoida työn tuottavuuden, työn paremman organisoinnin, työelämän laadun sekä työntekijöiden osaamisen suhdetta. Teemaa on syytä käsitellä osana työelämän joustoturvaa.

Hyvää turvallisuuden ja joustavuuden tasapainoa tarvitaan niin työmarkkinoilla kuin työelämässä. Jäsenvaltiot voivat edistää työmarkkinoita sekä sosiaaliturvajärjestelmiä tukemalla mahdollisimman sujuvaa työstä toiseen siirtymistä. Hyvä osaaminen ja tehokkaat työvoimapalvelut lisäävät työntekijöiden mahdollisuuksia siirtyä nopeasti uuteen työpaikkaan

EU:n komissio selvittää parhaillaan yhdessä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa mahdollisuutta laatia joustoturvaa koskevat yhteiset periaatteet. Joustoturva on teemana myös lokakuussa Lahden epävirallisen huippukokouksen yhteydessä pidettävässä kolmikantaisessa sosiaalihuippukokouksessa.

Myös työntekijöiden sitoutumista työhön tulee edistää. Työhön sitoutumisen perusedellytys on luonnollisesti oikeudenmukaisuus sekä syrjimättömyys työpaikoilla. Tasavertainen kohtelu naisten ja miesten sekä eri ryhmien välillä onkin tärkeä osa työn laatukeskustelua. Olennainen osa tasa-arvoista kohtelua on se, että samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka.

Pidentynyt elinikä ja tasa-arvo ovat mahdollisuuksia

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataisen johtamassa työryhmässä todettiin, että pidentynyt elinikä ja lisääntyneet terveet elinvuodet ovat saavutuksia, joista voimme olla ylpeitä. Euroopan sosiaalinen malli on eliniän pidentymisen myötä saavuttanut erään keskeisimmistä tavoitteistaan. Elinikäistä työaikaa on kuitenkin pidennettävä, kun työkykyisiä vuosia tulee lisää, jotta ikärakenteen muutokseen voidaan vastata. Nämä tavoitteet on saavutettavissa vain työllisyys-, sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyöllä.

Tasa-arvon valtavirtaistamista on vauhditettava, jotta sosiaaliturvaa ja hyvinvointi voidaan rahoittaa. Päätöksissä otetaan huomioon niiden vaikutus sekä miehiin että naisiin. Myös palkkatasa-arvoa on edistettävä.

Perhepoliittiset toimenpiteet samoin kuin sukupuolten tasa-arvon edistäminen ovat keskeisiä välineitä miesten ja naisten työurien pidentämisessä. Syntyvyyden ja naisten työllisyyden välillä ei ole ristiriitaa. Naisten korkea työllisyys on päinvastoin yhteydessä korkeaan syntyvyyteen erityisesti mikäli lasten päivähoitopalveluja on saatavissa ja jos työelämän vaatimukset ja naisten koulutus vastaavat toisiaan. Eläkejärjestelmien muutokset ovat käytetyin väline, kun halutaan siirtää eläkkeelle siirtymistä myöhemmäksi. Ministerit totesivat, että on tärkeää luoda malleja, jotka mahdollistavat eläkkeen ja työnteon yhteensovittamisen.

Työelämään laatua terveyttä edistämällä

Peruspalveluministeri Hyssälän johtamassa terveysministerien työryhmässä todettiin, että terveyssektorin vastuulla työurien pidentämisessä on työelämän laadun parantaminen ja terveyden edistäminen unohtamatta sukupuolten tasa-arvoa. Kansantautien yhteiset riskitekijät kuten tupakka, alkoholi, huono ravitsemus ja vähäinen liikunta, nousivat esiin monissa puheenvuoroissa. Niihin voidaan vaikuttaa työpaikoilla. Lisäksi osa ihmisistä tarvitsee tukea ja työolosuhteiden sopeuttamista, jotta kykenee tekemään työtä.

Koska työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien työkyky on heikompi kuin työssäkäyvien, asiaan on suunnattava nykyistä enemmän huomiota. Vaikuttavuutta voidaan parantaa ottamalla huomioon erot naisten ja miesten terveydessä. Monilla terveyteen liittyvillä riskeillä on erilaiset vaikutukset naisiin ja miehiin. Työryhmä totesi, että työ-, sosiaali- ja terveyspolitiikat voivat hyvällä yhteistyöllä edistää merkittävästi Lissabonin strategian toimeenpanoa, kestävää kehitystä ja demografiseen haasteeseen vastaamista.

Ministerikokous on valittu Suomen puheenjohtajakauden esimerkkikokoukseksi sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisessa. Tästä syystä kaikki aiheet käsitellään samalla myös miesten ja naisten välisen tasa-arvon näkökulmasta.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Liisa Heinonen, työministeriö, puh. 010 60 48017, 050 396 0155

projektipäällikkö Outi Kuivasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 09-160 73230,

050 435 0269

Sivun alkuun