Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työttömyysturvajärjestelmään esitetään kokonaisuudistusta

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.9.2002 11.00
Tiedote 247/2002

Työttömyysturvajärjestelmää esitetään uudistettavaksi kolmikantaisen, työttömyysturvaa pohtineen työryhmän viime vuoden marraskuussa jättämien ehdotusten mukaisesti. Uudistuksilla järjestelmää pyritään kehittämään paremmin työssä jatkamista ja työllistymistä tukevaan suuntaan.

Lainsäädäntöä myös selkeytettäisiin ja yksinkertaistettaisiin niin, että työttömyyden aikaista toimeentuloturvaa koskevat säännökset koottaisiin yhteen lakiin. Selkeyttäminen on ensimmäinen osa ns. Arajärven pakettia, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön rakennetta. Esitykseen liittyy kiinteästi myöhemmin syksyllä annettava hallituksen esitys julkista työvoimapalvelua koskevaksi laiksi, johon kootaan eri laeissa olevat työvoimapolitiikkaa koskevat säädökset.

Hallitus päätti istunnossaan torstaina 12. syyskuuta esittää, että asiaa koskevat lakiesitykset annettaisiin eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2003.

Keskeiset esitykset:

Työssäoloehto

Työttömyyspäivärahalle pääsyä helpotettaisiin siten, että sen saamiseksi vaadittavaa työssäoloehtoa lyhennettäisiin kymmenestä kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen niiden henkilöiden kohdalla, joilla työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika alkaisi jälleen alusta. Tarkastelujakso pysyisi ennallaan kahdessa vuodessa. Muiden työttömyysturvaa hakevien kohdalla työssäoloehto pysyisi kymmenessäkuukaudessa. Työssäoloehdon täyttymisen tarkastelujaksoa pidennettäisiin kuitenkin näissä tapauksissa neljällä kuukaudella, jolloin jakso olisi kaksi vuotta ja neljä kuukautta.

Työttömyysturvan kesto

Työttömyyseläke eläkemuotona lakkaisi myöhemmin tehtävän esityksen myötä, mutta työttömyysturvaa voisi jatkossa saada 65 ikävuoteen saakka nykyisen 60 vuoden sijaan. Tämä ns. lisäpäiväoikeus edellyttäisi vähintään 59 vuoden ikää sekä vähintään viiden vuoden työhistoriaa viimeisten 15 vuoden ajalta. Mikäli työhistoriaa olisi vähintään 20 vuotta, olisi ansiopäivärahan yliteprosentti 32,5. Muutos koskisi vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneitä henkilöitä.

Soviteltu päiväraha

Satunnaista kokoaikatyötä tekevien asemaa ehdotetaan parannettavaksi siten, että kokoaikaisista työsuhteista sovittelun piirissä olisivat työsuhteet, jotka kestävät enintään kaksi viikkoa. Soviteltua päivärahaa voidaan siten maksaa kauemmin sellaiselle henkilölle, joka tekee vuoroin osa-aikaisia ja vuoroin lyhytaikaisia kokopäiväisiä töitä. Päivärahan maksua pyritään myös nopeuttamaan ennakkomaksumahdollisuudella.

Eroraha

Ns. erorahajärjestelmä lakkautettaisiin 1.1.2003. Erorahan korvaisi työttömyysturvan ansiosidonnaisen päivärahan ansio-osan korotus. Ansiopäiväraha maksettaisiin 130 päivän ajalta korotettuna henkilölle, joka on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Edellytyksenä olisi vähintään 20 vuoden työhistoria ja viiden vuoden jäsenyys työttömyyskassassa. Erorahan aikuiskoulutuslisä korvattaisiin korottamalla työvoimakoulutuksen ansiotukea ja työttömien koulutuspäivärahaa samoin 130 päivän ajalta. Korotettu ansio-osa maksettaisiin myös koulutustukeen ja koulutuspäivärahaan.

Yrittäjien työttömyysturva

Yrittäjien kohdalla työttömyyskassasta toiseen siirtymistä helpotettaisiin siten, että kassasta toiseen siirryttäessä työskentelyn työssäoloehtoon hyväksilukemista helpotetaan

Sivun alkuun