Hyppää sisältöön
Media

Työsuojelun valvontaan jämäkkyyttä ja yhteistoimtaan vaikutusmahdollisuuksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2005 11.05
Tiedote -

Työsuojelua uudistetaan tehostamalla viranomaisten ohjausta ja neuvontaa sekä lisäämällä työsuojelun yhteistoiminnan vaikutusmahdollisuuksia. Työsuojelutarkastajien ja työsuojeluviranomaisen toimivaltaa on tarkistettu. Jos pakkokeinoja tarvitaan, niitä käytetään keskeisissä työsuojeluasioissa. Uudistukset sisältyvät lakipakettiin, jolla hallitus haluaa tehostaa työsuojelun valvontaa ja lisätä yhteistoiminnan vaikutusmahdollisuuksia.

Lakiesitykset perustuvat pääasiassa voimassa olevaan lainsäädäntöön ja vakiintuneeseen käytäntöön. Lakipaketti sisältää työsuojelun valvontalain lisäksi 12 liitelain muutokset. Lakipaketti on valmisteltu yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Lait on tarkoitettu saatettavaksi voimaan mahdollisimman pian. Hallitus päätti asiaa koskevien lakiesitysten sisällöstä torstaina 16. kesäkuuta. Presidentin on tarkoitus antaa lakiesitykset eduskunnalle torstaina 23. kesäkuuta.

Vaikuttavuutta työsuojelun yhteistoimintaan

Laissa säädettäisiin työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla, mutta työnantajat ja työntekijät voisivat tietyin rajoituksin sopia siitä toisinkin. Yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita olisivat työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät ja niihin vaikuttavat asiat. Yhteistoiminta-asioita olisi käsiteltäväriittävän ajoissa, jotta niillä voidaan todella vaikuttaa uudistuksiin ja päätöksiin. Myös asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta olisi yhteistoiminta-asia.

Työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen välittömästi vaikuttavat asiat käsiteltäisiin asianomaisen esimiehen ja työntekijän kesken. Työsuojeluvaltuutetulla olisi oikeus osallistua asian käsittelyyn.

Edustuksellista työsuojelun yhteistoimintaa varten työntekijöillä olisi oikeus valita työsuojeluvaltuutettu. Ehdotetussa laissa on säännökset työsuojeluvaltuutetun valinnasta, tehtävistä, oikeuksista, koulutuksesta, vähimmäisajankäytöstä, ansion menetyksen korvaamisesta ja irtisanomissuojasta.

Työsuojelupäällikkö olisi edelleen työnantajan edustajana työsuojelun yhteistoiminnassa ja hänen tehtävänsä toimia työnantajaa edustavana yhteistoimintahenkilönä työsuojeluasioissa selkiytyisi lakiuudistuksen myötä.

Työpaikalla on oltava työsuojelutoimikunta, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä. Työsuojelutoimikunta voidaan perustaa myös pienemmille työpaikoille. Työsuojelusopimuksilla voidaan sopia muusta yhteistoimintamenettelystä.

Työsuojelutoimikunta käsittelee työolojen tilaa ja kehitystä, työsuojeluselvityksiä sekä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä. Myös työterveyshuollon toimeenpanoa ja työkykyä ylläpitävät asiat kuuluvat työsuojelutoimikunnalle.

Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat ja se perustetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Työsuojeluvaltuutetut ovat työsuojelutoimikunnan jäseniä. Työsuojelupäälliköllä on oikeus osallistua toimikunnan kokouksiin vaikka hän ei olisikaan sen jäsen.

Työsuojeluvalvonnan pakkokeinoja käytetään olennaisissa epäkohdissa

Työsuojelun valvontaa koskevissa määräyksissä on otettu huomioon työsuojeluviranomaisten valvonnassa tapahtuneet muutokset. Työsuojeluviranomaisen ja työsuojelutarkastajan tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksia ontarkistettu ja laissa säädettäisiin työsuojeluvalvonnan toteuttamisesta, tarkastusten tekemisestä sekä kirjallisesta tarkastuskertomuksesta.

Työsuojelutarkastaja ja työsuojeluviranomainen voisivat käyttää asian edellyttämällä tavalla tiukkenevia keinoja, jotta työnantaja korjaisi säännösten vastaisen olotilan. Tarkastaja voisi antaa työnantajalle kirjallisen toimintaohjeen velvollisuuksien noudattamisesta. Kirjallinen kehotus olisi annettava, jos säännösten vastaisesta olotilasta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi tai jos työnantaja ei noudata toimintaohjetta.

Annettuaan kehotuksen tarkastajan olisi seurattava toteuttaako työnantaja tarvittavat toimenpiteet määräajassa. Jos toimenpiteitä ei ole toteutettu, tarkastajan olisi siirrettävä asia työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi. Työsuojeluviranomainen eli työsuojelupiirin työsuojelutoimisto voisi velvoittaa työnantajan poistamaan säännösten vastaisen olotilan. Se voisi myös määrätä velvollisuuden tehosteeksi uhkasakon taikka teettämis- tai keskeyttämisuhan.

Jos työ aiheuttaa työntekijälle hengen tai terveyden menettämisen vaaran, työsuojeluviranomainen voisi kieltää sen jatkamisen, kunnes lainvastainen olotila on poistettu. Työnteon jatkamisen kieltoa, jossa voi olla kysymys esimerkiksi koneen tai työmenetelmän käyttämisen kiellosta, kutsuttaisiin edelleen käyttökielloksi. Tarkastaja voisi antaa väliaikaisen käyttökiellon, jos vaara on välitön.

Työsuojeluviranomaiset voisivat edelleen antaa myös suositusluonteisia neuvoja työsuojelun edistämiseksi. Toimintaohjeita annettaisiin säännösten vastaisen olotilan korjaamiseksi.

Rikosasian käsittelyssä työsuojeluviranomaista olisi kuultava kolmessa vaiheessa. Työsuojeluviranomaiselle olisi varattava tilaisuus tulla kuulluksi esitutkinnassa. Virallisen syyttäjän olisi varattava sille tilaisuus lausunnon antamiseen ennen syyteharkintaa. Tuomioistuimen asiaa käsitellessä työsuojeluviranomaisella olisi läsnäolo- ja puheoikeus.

Lisätietoja antavat johtaja Leo Suomaa puh. (09) 160 73102 ja hallitussihteeri Antti Posio (09) 160 72420.

Sivun alkuun